Sudski tumač za makedonski jezik

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za makedonski jezik!

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti profesionalnu uslugu:

 • Pismenog prevoda sa i bez overe sudskog tumača za makedonski jezik:

Na prevod možete dostaviti bilo koji dokument, odnosno dokumentaciju koju treba da overi sudski tumač za makedonski jezik. Pismene prevode sa overom radimo u oba smera:

 • Pismenog prevoda bez overe:

Prevode bez overe radimo u oba smera:

 • Usmenog prevoda na makedonski jezik, kao i sa makedonskog jezika na srpski jezik:

Dobru saradnju smo s vremenom ostvarili isključivo sa profesionalnim sudskim tumačima za makedonski jezik, profesionalnim prevodiocima za makedonski jezik koji su svoje znanje stekli iskustvom i učenjem kroz rad, odnosno u praksi. Stoga nam na prevod možete poveriti bilo koju dokumentaciju. Uspešno poslujemo više od pet godina i oduvek je naš prioritet bio isključivo zadovoljan klijent.

Principi poslovanja

 1. Poslovanje prema stručnim standardima profesije

  • Kvalifikovani i iskusni prevodioci za makedonski jezik, lektori i sudski tumači za makedonski jezik
   – diplomirani filolozi za makedonski jezik sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina;
   – izvorni govornici makedonskog jezika sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina.
  • Usluge sudskih prevodilaca za makedonski jezik koji su ovlašćeni od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.
  • Kontrola kvaliteta prevoda.
  • Poverljivost svih prevodilačkih projekata.
  • Arhiviranje i čuvanje svih prevoda, do godinu dana najmanje.
  • U skladu sa ISO procedurama, sva dokumentacija se smatra poverljivom i  arhivira sa visokim statusom bezbednosti.

Naši klijenti su i pravna i fizička lica

Naši klijenti su fizička lica, javni i privatni sektor, velika i mala preduzeća u Srbiji i regionu iz različitih industrija: FMCG industrija, advokatura, bankarstvo, farmacija, veterina, medicina, IT, tehnika, obrazovanje, kultura, umetnost i sl.

Imamo dugogodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata i tekstova, što nam omogućuje da na svaki vaš upit možemo reagovati u relativno kratkom vremenskom roku i da vam i uz takvu dinamiku rada isporučimo kvalitetan prevod.

Na prevod nam možete poslati bilo koji dokument koji treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za makedonski jezik

Na prevod primamo sve vrste dokumenata koje treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za makedonski jezik, dokumenta koja su izdata od strane državnih ili privatnih institucija u zemlji i inostranstvu, overena dokumenta kod javnog beležnika u Srbiji ili inostranstvu, lična dokumenta, kao i sve vrste obrazovnih, medicinskih i pravnih dokumenata:

 • lična dokumenta (lične karte, pasoše, vozačke dozvole, izvode, potvrde o državljanstvu, rešenja o penziji i sl.);
 • obrazovna dokumenta (diplome, svedočanstva, sertifikate, spisak predmeta, razne potvrde…);
 • medicinska dokumenta (lekarske nalaze i izveštaje, otpusne liste, prijave za patente...);
 • poslovna dokumenta (ugovore, potvrde o rezidentnosti, sertifikate, izvode iz APR-a, registara, poreska rešenja, tendersku dokumentaciju...);
 • sudska dokumenta (presude, rešenja i sl.).

Potreban mi je prevod koji treba da overi sudski tumač za makedonski jezik – šta sve moram da znam

Nije svejedno kome ćete poveriti svoja dokumenta na prevod. Zato smo za vas u nastavku sumirali najvažnije činjenice koje bi trebalo da znate u vezi sa overenim prevodima. Na kraju teksta možete pročitati i na koje sve načine nam možete dostaviti dokumentaciju na prevod.

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za makedonski jezik!

Da bi se dokumentacija uspešno i profesionalno prevela, potrebno je pre svega dobro poznavati terminologiju oblasti prevođenja, i na srpskom i na makedonskom jeziku. Profesionalan sudski tumač koji pored pečata i rešenja ima i znanje i dugogodišnje iskustvo bez većih poteškoća prevešće i najzahtevniju dokumentaciju.

Evo jednog prostog primera kako biste razumeli šta znači profesionalan prevod – ono što se kod nas zove uverenje može biti potvrda na makedonskom jeziku, pa ćete možda samo zbog ove banalne razlike biti odbijeni jer niste predali dokument koji se od vas zahtevao. Razlike i odstupanja od bukvalnog prevoda stručnih termina na strani jezik mnogo su veća, naravno, od ovog jednostavnog primera.

Svaki overeni prevod od strane sudskog tumača za makedonski jezik predstavlja zvaničan dokument i zato mora da bude preveden u skladu sa terminologijom zemlje u kojoj će biti upotrebljen.

Ovlašćeni sudski tumač za makedonski jezik je imenovan od Ministarstva RS i mora da ima rešenje o imenovanju za sudskog tumača za makedonski jezik!

Da bi prevod sa overom bio prihvaćen, dokument mora da prevede ovlašćeni sudski tumač za makedonski jezik. Ovlašćeni sudski tumač je isključivo sudski prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na makedonski jezik. Za obavljanje svog posla sudski tumač za makedonski jezik dobio je rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode. Ovlašćeni sudski tumač za makedonski jezik će broj svog rešenja o imenovanju navesti u svojoj klauzuli na kraju prevoda. Takođe, za potrebe usmenog prevođenja pri overi kod javnog beležnika sudski tumač mora da dostavi rešenje o imenovanju za sudskog tumača za makedonski jezik.

Obavezni elementi prevoda koje je overio sudski tumač za makedonski jezik

Svaki overeni prevod, koji je pripremio sudski tumač za makedonski jezik, mora da sadrži određene obavezne elemente, bez obzira na vrstu dokumentacije, kao npr.:

 • prevod kompletnog sadržaja dokumenta,
 • klauzulu sudskog tumača za makedonski jezik,
 • datum prevoda,
 • broj rešenja o imenovanju koji je sudski tumač za makedonski jezik dobio od Ministarstva,
 • pečat sudskog tumača za makedonski jezik.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod se u zavisnosti od vrste dokumenta i zahteva institucije kojoj se prevod predaje može spojiti sa originalnim dokumentom, kopijom ili overenom kopijom dokumenta. Povezuju se jemstvenikom (specijalnim trobojnim koncem) ako prevod sadrži veći broj stranica ili heftanjem.

Kopiju dokumenta ili potpisa na izjavi, punomoćju ili nekom drugom privatnom dokumentu overavate kod javnog beležnika pa tek onda donosite na prevod, ako vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za makedonski jezik.

Usmeni prevodi – izlazak na teren sudskog tumača za makedonski jezik

Sudski tumač za makedonski jezik najčešće je potreban prilikom:

 • sklapanja braka sa stranim državljaninom. Ako ste tek u fazi prikupljanja podataka o ovom postupku, možete pročitati korisne informacije, takođe, u našem članku Sklapanje braka sa stranim državljaninom >>;
 • overe dokumenata i potpisa kod javnog beležnika ako je jedan od učesnika ili ugovornih strana strani državljanin koji ne razume srpski jezik.

Sudski tumač za makedonski jezik je u oba ova slučaja u obavezi da ponese svoje rešenje o imenovanju, ličnu kartu i svoj pečat, po potrebi, i da stranom državljaninu, naravno, uspešno rastumači dokument koji potpisuje, odnosno dokument koji se overava, a u slučaju sklapanja braka da uspešno prevede govor matičara.

Važno!

Za zakazivanje termina venčanja kod matičara strana dokumenta moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača za MAKEDONSKI (izvod, uverenje o slobodnom statusu i sl.).

Za određenu vrstu isprava, javnik beležnik pored sudskog tumača za MAKEDONSKI može zahtevati i prisustvo dva svedoka koja znaju MAKEDONSKI  jezik. Takođe, ne zaboravite da svi akteri, odnosno ugovorne strane, treba  da ponesu sa sobom identifikacioni dokument.

Da biste za svoj događaj na vreme obezbedili sudskog tumača za makedonski jezik, potrebno je da  nam najkasnije tri dana pre datuma događaja najavite svoj događaj telefonom, imejlom ili putem naše kontakt forme za usmene prevode na linku u nastavku POŠALJI UPIT >>.

Da li mi treba sudski prevodilac za makedonski jezik ili sudski tumač za makedonski jezik?

„Sudski tumač za makedonski jezik“ je stari naziv za prevodioce koje je država ovlastila da prevode i zvanično overavaju svoje prevode. Novi naziv za sudske tumače je „sudski prevodilac“. Dakle, „sudski prevodilac za makedonski jezik“ je zvaničan naziv, dok je „sudski tumač za  makedonski jezik“ i  dalje terminološki u upotrebi, budući da  se ovaj izraz dugo koristio.

Koliko košta prevod sa overom sudskog tumača za makedonski jezik

U prevodilaštvu se cena prevoda definiše po jednoj prevodilačkoj stranici. Jedna prevodilačka stranica iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata. Na primer tipska dokumenta – diploma A-4 ili A-3 formata, uverenje o nekažnjavanju, izvod iz matične knjige pasoš, razne kraće potvrde državnih organa i sl. sadrže po jednu prevodilačku stranicu. Konačna cena prevoda zavisi dakle od broja dokumenata ali i od oblasti prevođenja.

Da li se u obračun za prevod  uključuje i prevod apostille pečata i overe javnog beležnika? Odgovor je DA, jer se i apostille pečat i tekst zapisa javnog beležnika moraju prevesti.

Opšta cena prevoda sa overom sudskog tumača za makedonski jezik je 1200,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

Kako dostaviti na prevod dokumentaciju koju treba da overi ovlašćeni sudski tumač za makedonski jezik?

Dokument koji treba da prevede i overi sudski tumač za makedonski jezik možete dostaviti elektronskim putem ili doneti lično na prevođenje, u našu kancelariju. Ako dokument šaljete mejlom, neophodno je da svi podaci budu čitki, odnosno jasno vidljivi.

Preuzimanje prevoda

Prevod možete preuzeti u našoj kancelariji, a možemo ga poslati i brzom poštom na adresu koju nam dostavite.

Preuzimanje prevoda je svakog radnog dana, od 12.00 h do 19.00 h.

Za prevode preko 3 prevodilačke stranice usluga slanja prevoda brzom poštom je besplatna.

Besplatna isporuka overenih prevoda za pravna lica

Pravnim licima isporučujemo prevode brzom poštom. Usluga je besplatna.

O Severnoj Makedoniji, Makedoncima i makedonskom jeziku
 • Zvaničan naziv Severne Makedonije je Republika Severna Makedonija, koja ima nešto više od dva miliona stanovnika.
 • Glavni grad Makedonije je Skoplje. Poznati gradovi su: Prilep, Bitolj, Kumanovo, Tetovo i biser Makedonije Ohrid. Omiljene destinacije turista su Prespansko i Dojransko jezero.
 • Makedonski jezik je južnoslovenski jezik. Službeni je jezik Severne Makedonije, a status manjinskog jezika ima u Srbiji, Albaniji i Rumuniji.
 • Zvanični jezici Severne Makedonije su i makedonski i albanski jezik.
 • Makedonski jezik se piše makedonskom ćirilicom.
 • Vino, pored duvana, predstavlja glavni izvozni produkt Makedonije, jer su makedonska vina čuvena i cenjena širom Evrope.
 • Najpoznatiji vladar Makedonije svakako je Aleksandar III Makedonski, kralj antičke grčke Kraljevine Makedonije. Neizbrisiv trag je ostavio i dan-danas popularni pevač Toše Proeski.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  Besplatni mini rečnik - uskoro!

  Korisni linkovi

  U slobodno vreme preporučujemo – čitajte naš E-magazin>>

  NEMAČKA – O MERCEDESU, NOBELU, BACHU…

  E-MAGAZIN NEMAČKA – O MERCEDESU, NOBELU, BACHU… SPANGLISH”, JOŠ JEDAN AMERIČKI JEZIČKI FENOMEN Nemačka – o mercedesu, Nobelu, Bachu…   Nemačka je jedna od najgušće naseljenih zemalja na svetu, sa skoro 81 milion stanovnika. Ukoliko izuzmemo Rusiju koja se prostire na dva kontinenta, Nemačka je najnaseljenija zemlja Evrope.   Gradovi Ahen, Regenzburg, Frankfurt na Majni, …

  Pročitajte više

  VELIČANSTVENI KLEMENTINUM

  E-MAGAZIN VELIČANSTVENI KLEMENTINUM ITALIJA, NAJVEĆI MUZEJ NA OTVORENOM Veličanstveni Klementinum  Biblioteka Klementinum, prelepi spomenik barokne arhitekture, prvi put je otvorena 1722. godine.Prostire se na čak 20.000 kvadratnih metara, zbog čega je drugi po veličini kompleks zgrada u Pragu – od njega je veći samo Praški zamak. Nalazi se u blizini Karlovog mosta.Biblioteka sadrži preko 20 …

  Pročitajte više

  NAJPREVOĐENIJE KNJIGE SVIH VREMENA

  E-MAGAZIN NAJPREVOĐENIJE KNJIGE SVIH VREMENA VELIČANSTVENI KLEMENTINUM Najprevođenije knjige svih vremena   1.Sveto pismo (Biblija) je najprodavanija knjiga u istoriji. Sveto pismo prevedeno je u celini ili parcijalno na 2.527 jezika. Kompletna Biblija koja se sastoji od Starog zaveta i Novog zaveta sada postoji na 469 jezika. Novi zavet je preveden na 1.231 jezika, a …

  Pročitajte više