AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Prevod dokumenata za vizu

Vreme potrebno za čitanje članka: 13 minuta

U ovom članku možete pročitati sve o vrsti viza, kako aplicirati za vizu, kako i gde prikupiti potrebnu dokumentaciju za apliciranje, kako treba da izgleda pravilan prevod dokumenata za vizu, sa osvrtom na legalizaciju. Vreme potrebno za čitanje ovog članka iznosi 13 min.

Intro

Bez obzira na to za koju državu aplicirate za vizu, postupak pripreme i prevod dokumenata za vizu uvek je složen proces, koji zbog određenih propusta može rezultirati i negativnim ishodom.  

Vrsta dokumentacije koja vam je potrebna zavisi od zemlje za koju aplicirate, od vrste vize koju tražite, odnosno svrhe apliciranja, kao i od vašeg trenutnog statusa. Bez obzira na navedene razlike, sam postupak apliciranja je gotovo isti za sve zemlje i uključuje sledeće korake:

 • pribavljanje spiska potrebnih dokumenata za apliciranje za vizu,
 • pribavljanje potrebnih dokumenata,
 • zvanični prevod dokumenata za vizu na jezik zemlje u kojoj će biti upotrebljena,
 • popunjavanje zahteva, odnosno formulara,
 • plaćanje takse i
 • eventualno razgovor sa konzularnim predstavnikom.

U zavisnosti od zemlje za koju aplicirate i vrste vize, međukoraci mogu biti i legalizacija dokumenata, overa fotokopija dokumenata i overa potpisa na izjavi ili punomoćju kod javnog beležnika. 

Važno! Nijedan zvaničan spisak dokumentacije nemojte uzimati zdravo za gotovo, jer on ne može biti konačan za svačiji slučaj, već razmislite zašto se traži određena dokumentacija i koju informaciju na osnovu te dokumentacije konzularno predstavništvo želi da sazna o vama, kao i  šta je ono što bi dodatno potkrepilo vaše razloge za apliciranje i pomoglo vam da vizu dobijete. Spisak primenite u skladu sa svojom situacijom.

Šta je viza, rok važenja i vrsta vize?

Viza je dozvola za ulazak u stranu zemlju, tranzit ili boravak stranog državljanina na teritoriji države koja je vizu izdala.

Viza se izdaje:

 • u formi nalepnice ili pečata u pasošu;
 • u formi zasebnog obrasca koji se predaje na uvid pri ulasku u državu.

Rok trajanja vize

Svaka viza ima rok trajanja koji je istaknut na dokumentu i zavisi od politike izdavanja viza različitih država. Viza počinje da važi od dana za koji ste zahtevali da viza bude izdata, do dana kada zakonski ističe.

Vrste vize

Prema trajanju

 • kratkoročna viza, do 90 dana (turistička, medicinski tretman, poslovna);
 • dugoročna viza, preko 90 dana (studiranje, traženje posla, banjsko lečenje itd.).

Prema nameni

putna, tranzitna, službena, grupna i diplomatska viza i vize koje se izdaju za duži boravak, poput imigracione i radne vize.

Apliciranje za vizu

Proces apliciranja za vizu se ne razlikuje mnogo od države do države i podrazumeva:

 • popunjavanje propisanog obrasca (zahteva, formulara) za vizu. Zahtev za vizu se podnosi lično. Za decu mlađu od 15 godina zahtev podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik. Zahtev se može podneti najranije 6 meseci pre planiranog puta.
 • podnošenje odgovarajuće dokumentacije za vizu. Svaka država će zahtevati dokumentaciju kojom se dokazuje svrha putovanja, obezbeđen smeštaj, posedovanje finansijskih sredstava (izvod sa računa), nameru napuštanja teritorije kako bi utvrdila vaše stvarne namere i koliko ste čvrsto rešeni da se vratite nazad u svoju zemlju. Dokumentacija mora biti po potrebi legalizovana, a svakako propisno prevedena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
 • plaćanje takse, koje se može kretati od 50 do 200 evra. U slučaju odbijanja zahteva za vizu – novac za taksu se ne vraća podnosiocu zahteva.
 • neretko i razgovor sa konzulom.

Informacije o preciznoj proceduri apliciranja istaknute su na zvaničnim veb-prezentacijama diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i opšti spisak potrebnih dokumenata.

Važno! Zvaničan spisak dokumentacije nemojte uzimati zdravo za gotovo, jer on ne može biti za svačiji slučaj konačan spisak, već razmislite zašto traže određenu dokumentaciju, kao i šta je ono što bi dodatno potkrepilo vaše razloge za apliciranje i pomoglo vam da vizu dobijete. Spisak primenite u skladu sa svojom situacijom.

Dokumentacija za turističku vizu

Na osnovu našeg iskustva u prevođenju razne dokumentacije, za turističku vizu su najčešće potrebna sledeća dokumenta:

 • popunjen obrazac/formular za vizu;
 • popunjen obrazac/formular za vizu;
 • dokaz da ste vezani za Srbiju i da planirate povratak (potvrda o radnom odnosu, o upisu na studije, o osnivanju firme, izvod iz knjige venčanih i sl.);
 • dokaz o rezervaciji smeštaja, rezervaciji avionske karte, rezervaciji povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 • dokaz o posedovanju zadovoljavajuće sume novca koja može da pokrije vaš boravak u stranoj zemlji;
 • za turističku posetu – potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu;
 • za privatnu posetu – pozivno pismo;
 • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije.

U zavisnosti od vašeg statusa, može se zahtevati i sledeća dodatna dokumentacija:

Dokumentacija za dugoročnu vizu (studiranje, boravak u banji duži od 90 dana)
 • svrha boravka (npr. dokument o prijemu na studije, banjski vaučer, dokument koji dokazuje porodične veze i dr.);
 • dokaz o obezbeđenom smeštaju (ugovor o zakupu, rezervacija privatnog smeštaja, izjava rodbine o besplatnom smeštaju u njihovoj režiji i sl.);
 • dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za izdržavanje (izjava roditelja o izdržavanju, potvrde o zaposlenju, bankovni izvod sa računa i dr.);
 • pasoš, koji treba da važi još najmanje 3 meseca po isteku odobrene vize;
 • uverenje o nekažnjavanju.
Plava karta – preduslovi i dokumentacija potrebna za plavu kartu

Evropska unija je 2009. godine uvela takozvanu plavu kartu (Blue Card), koja predstavlja boravišnu i radnu dozvolu za stručnjake koji se bave deficitarnim zanimanjima i žive van EU.  Plava karta važi od jedne do četiri godine. Postoji mogućnost njenog produžetka. Opšti preduslovi za dobijanje plave karte su: potvrda o visokoj stručnoj spremi, ponuda za posao, odnosno ugovor o radu na najmanje godinu dana, godišnja bruto plata od oko 55.200 EUR ili 43.056 EUR u slučaju deficitarnih zanimanja (podaci za 2020. godinu) i državljanstvo zemlje van EU.

Potrebna dokumentacija za apliciranje:

 • popunjeni obrasci – zahtev za dozvolu za zapošljavanje i zahtev za izdavanje boravišne dozvole;
 • potpisan ugovor o radu na minimum godinu dana i sa odgovarajućom bruto zaradom;
 • opis posla iz kojeg se jasno vidi da je neophodna univerzitetska diploma;
 • univerzitetska diploma;
 • važeći pasoš;
 • dve biometrijske fotografije;
 • potvrda o zdravstvenom osiguranju.

Plava karta se plaća između 60 i 140 EUR.

Pribavljanje dokumenata za vizu

Dokumenta za vizu možete izvaditi na sledeći način:

Uverenje o nekažnjavanju
(Detaljnije o ovom dokumentu pročitajte na stranici Uverenje o nekažnjavanju >>.)

Uverenje ne sme biti starije od 3 meseca.

Potvrdu o neosuđivanosti 
(Detaljnije o ovom dokumentu pročitajte na stranici Potvrda o neosuđivanosti >>.)

Potvrda ne sme biti starija od 3 meseca.

Izvod iz matične knjige rođenih/venčanih
(Detaljnije o ovom dokumentu pročitajte na stranici Izvod >>.)

 • na šalteru matičara odeljenja za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava pri svakoj opštini;
 • preko virtualnog matičara, na zvaničnoj veb-prezentaciji opštine;
 • na portalu E-uprave ako ste registrovani: https://euprava.gov.rs/.

Izvod ne sme biti stariji od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od zemlje za koju aplicirate.

Potvrdu o državljanstvu
(Detaljnije o ovom dokumentu pročitajte na stranici Potvrda o državljanstvu >>.)

 • na šalteru matičara odeljenja za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava pri svakoj opštini;
 • preko virtualnog matičara, na zvaničnoj veb-prezentaciji opštine;
 • na portalu E-uprave ako ste registrovani: https://euprava.gov.rs/.

Potvrda ne sme biti starija od 3 do 6 meseci, u zavisnosti od zemlje za koju aplicirate.

Pažnja! Svaki prevod dokumenta se povezuje sa dokumentom koji se prevodi. Prevod može biti povezan sa kopijom dokumenta, overenom kopijom dokumenta ili sa originalom. Ako niste sigurni da li prevod dokumenta koji ste pribavili treba da bude povezan sa običnom kopijom, overenom kopijom ili originalom, uvek preporučujemo prvo original (za jednokratna namenska dokumenta koja imaju rok važenja, poput uverenja o nekažnjavanju ili potvrde o neosuđivanosti), pa zatim tek overenu kopiju ili običnu kopiju. U svakom slučaju, postoje dokumenta koja se nikada ne povezuju sa originalom, poput diploma, sertifikata ili pasoša. Takva dokumenta se obično overavaju kod javnog beležnika i overena kopija donosi na prevod ili se povezuju sa običnom kopijom. Ako pratite određeni zvanični spisak potrebnih dokumenata za vizu, onda obično takav spisak već sadrži napomenu da li su potrebne overene kopije dokumenata.

Overa dokumenata za vizu kod javnog beležnika

Overa dokumenata za vizu, dakle, nije isto što i prevod sa overom ili overeni prevod dokumenata. Ako je potrebno da pripremite:

 • overenu fotokopiju dokumenta ili
 • da overite izjavu, saglasnost, ovlašćenje ili punomoćje (odnosno da overite svoj potpis na izjavi ili ovlašćenju),

onda se za ovu uslugu obraćate javnom beležniku. U Beogradu imate javnog beležnika u svakoj opštini. Spisak javnih beležnika možete pogledati na linku u nastavku www.beleznik.org.

Ako ste overili svoju kopiju, izjavu, ovlašćenje i sl., potrebno je da na prevod dostavite overenu kopiju kako bi se preveo i zapis beležnika, njegov potpis i pečat, jer je zapis na ćirilici.

Pravilan prevod dokumenata za vizu

Dokumentacija koju predajete stranom diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili institucijama u inostranstvu mora da bude prevedena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. 

Zašto prevod dokumenata za vizu mora da uradi sudski tumač, a ne običan prevodilac? Zato jer će sudski tumač svojim pečatom i potpisom garantovati za verodostojan prevod dokumenata.

Prevodilac dokumenata mora da ima iskustvo

Dobar prevodilac dokumenata mora da ima iskustvo u prevođenju istih ili sličnih dokumenata, jer je poznavanje terminologije iz ove oblasti ključ uspešnog prevoda. Overeni prevod dokumenta ima status isprave i zato mora da bude prilagođen terminologiji dokumenta koji se u zemlji, u kojoj će prevod biti upotrebljen, koristi u pravnom prometu.  

Samo iskusan sudski prevodilac je dobro upoznat sa terminologijom zemlje na čiji jezik prevodi i može da pripremi verodostojan prevod dokumenata za vizu.

U našoj agenciji za prevođenje možete naručiti uslugu zvaničnog prevoda dokumenta za vizu na više od 25 svetskih jezika. Naši saradnici su sudski prevodioci koji imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata za vizu.

Kako treba da izgleda zvaničan prevod dokumenata za vizu da bi bio prihvaćen? 

Zvaničan prevod dokumenata za vizu mora da sadrži sve propisane elemente prevoda sa overom da bi bilo prihvaćen. Dakle, prevod dokumenata za vizu mora da sadrži tačan prevod sadržaja dokumenta na strani jezik, u skladu sa terminologijom jezika na koji se prevodi, pečat i klauzulu prevodioca na samom kraju prevoda dokumenta.

Legalizacija dokumenata i prevoda za vizu – puna legalizacija i apostille pečat

Kako bi se države zaštitile od falsifikovanja dokumenata i prevoda od strane neovlašćenih prevodilaca, uvedena je legalizacija dokumenata i legalizacija prevoda.

 • Legalizacija prevoda je postupak utvrđivanja verodostojnosti prevodioca, koji je sačinio prevod dokumenata.
 • Legalizacija dokumenata je postupak utvrđivanja verodostojnosti dokumenta koji će se koristiti u stranoj zemlji. Svaka država ima svoje propise, pa je tako za pojedine zemlje potrebna takozvana puna legalizacija dokumenata, dok je za zemlje potpisnice Haške konvencije dovoljan samo apostille pečat. U svakom slučaju, postupak legalizacije dokumenata se u najvećem broju slučajeva radi pre prevoda dokumenata i overe kopije dokumenata kod javnog beležnika. Izuzetak su lične isprave, poput pasoša, koji se zbog prirode isprave ne može apostilirati, već se kopija pasoša prvo overava kod javnog beležnika, a zatim po potrebi i apostilira, kao i izjave i punomoćja pravnih lica koji se moraju prvo overiti kod javnog beležnika, prevesti pa zatim legalizovati.

Zahvaljujući bilateralnim sporazumima između Srbije i pojedinih zemalja, legalizacija pojedinih isprava koje će se koristiti u zemljama ugovornicama ovih sporazuma, kao i legalizacija prevoda dokumenata, nije potrebna. Detaljnije o legalizaciji i apostille pečatu, kao i spisku zemalja za koje legalizacija nije potrebna možete pročitati na linku u nastavku Legalizacija isprava>>.

Koliko košta prevod dokumenata za vizu?
Da li moja dokumenta za vizu na prevod može doneti treće lice?

Poželjno je da svoja dokumenta donesete lično na prevod ili da ih pošaljete imejlom sa svoje     e-mail adrese, ali nije neophodno. Takođe, možete biti nalogodavac prevoda, ali u vaše ime prevod dokumenta može preuzeti i treće lice. Vaša obaveza je da nam samo javite ime i prezime osobe koja preuzima prevod dokumenata u vaše ime.

Dostava dokumenata za vizu na prevod

Dokumenta za vizu možete poslati na prevod

 • u elektronskom obliku imejlom ili
 • doneti lično na prevod.

Ako se odlučite za onlajn opciju slanja dokumenata, molimo da u imejlu navedete svoje ime i prezime, kontakt telefon, kao i jezik na koji želite da prevedemo vaše isprave.

Ukoliko je potrebno da se prevod dokumenata za vizu poveže sa originalnim ili overenim kopijama dokumenata, originale i overene kopije možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi povezivanja sa završenim zvaničnim prevodom dokumenata.

Preuzimanje prevoda dokumenata

Overeni prevod dokumenata za vizu  možete preuzeti:

 • lično u našoj kancelariji;
 • brzom poštom, ako niste u mogućnosti da prevod dokumenata preuzmete lično.

Uplatu možete izvršiti gotovinski u našoj kancelariji, na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica) ili otkupom pošiljke koja se dostavlja brzom poštom. Za pravna lica plaćanje je po (pro)fakturi ili u gotovini.

Ako ne živite u Beogradu, overene kopije ili originale isprava možete poslati brzom poštom na našu adresu. Završeni overeni prevod isprava vam šaljemo na vašu adresu, po brzoj pošti sa opcijom otkupa pošiljke.

Korisni saveti
 • Ako putujete ili odlazite u inostranstvo, dobro je da overite kopiju pasoša kod javnog beležnika. Kopiju možete takođe prevesti u Srbiji ili naknadno u inostranstvu.
 • Ako overavate kopije dokumenata koji su u A-3 formatu kod javnog beležnika (npr. diplome), ukoliko je vaš dokument A-3 formata, zamolite javnog beležnika da u svrhe prevoda overi kopiju u formatu A-4, a ne u A-3 formatu, jer se svaka kopija dokumenta povezuje sa prevodom dokumenta, koji je A-4 formata.
 • Ako ste nakon završenog obrazovanja sklapali brak i došlo je do promene prezimena, da bi postojala veza između vaših obrazovanih dokumenata i izvoda iz knjige rođenih, potrebno je da prevedete i izvod iz knjige venčanih.
 • Ako odlazite, odnosno putujete u inostranstvo sa maloletnim detetom, na carini će vam tražiti izjavu (ne)venčanog supruga ili supruge o saglasnosti za putovanje. Dakle, pre puta obavezno pripremite izjavu i overite je kod javnog beležnika, a zatim i prevedite na jezik zemlje u koju putujete.

Korisno je i sledeće:

 • Obratite pažnju na rok starih dokumenata. Dokumenta starija od 6 meseci u većini slučajeva nisu važeća.
 • Pre odlaska u inostranstvo ovlastite osobu od poverenja da po potrebi u vaše ime može izvaditi vaša lična dokumenta, za koje se ne traži vaše lično prisustvo, kako ne biste došli u situaciju da morate da se vratite iz inostranstva samo zbog vađenja dokumenta. Ovlašćenje, odnosno vaš potpis na ovlašćenju, trebalo bi overiti kod javnog beležnika. Imajte u vidu da u našim ambasadama u inostranstvu možete izvaditi osnovna dokumenta, poput uverenja o državljanstvu i sl.
 • Prevedite dozvolu za boravak na strani jezik zemlje za koju ona i važi. S druge strane, radne dozvole uvek izdaju na jeziku koji je službeni u datoj zemlji.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike