Reklamacije

Rok za podnošenje reklamacije

Nakon svake pružene usluge naručilac prevoda je dužan da isporučeni prevod ili lekturu teksta ili lekturu prevoda pregleda i da u slučaju konstatovanja greške obavesti pružaoca usluge, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana isporuke prevoda ili lekture teksta ili lekture prevoda tako što će podneti reklamacioni zahtev. U slučaju obimnijih prevoda ili lekture prevoda ili lekture teksta, koji sadrže više od 100 prevodilačkih stranica, naručilac može podneti reklamaciju u roku od 30 dana od dana isporuke prevoda ili lekture teksta ili lekture prevoda ako konstatuje grešku. Ukoliko naručilac reklamaciju uloži nakon navedenog roka za podnošenje reklamacionog zahteva, reklamacija neće biti obrađena.

 Podnošenje reklamacionog zahteva i rok za odgovor na reklamaciju

Reklamacioni zahtev naručilac usluge podnosi elektronskom poštom na e-adresu reklamacije@translationhouse.rs. Ukoliko naručilac usluge odmah nakon poslatog zahteva ne primi potvrdu mejlom da je reklamacioni zahtev primljen od strane pružaoca usluga, dužan je da zahtev ponovo pošalje elektronskim putem, a u slučaju da i nakon toga ne dobije mejl sa potvrdom o prijemu reklamacije, treba odmah da kontaktira sa pružaocem usluge telefonom, na broj + 381 64 911 7752.

Reklamacioni zahtev mora da sadrži podatke o narudžbini (datum slanja upita za prevod ili lekturu, datum prijema prevoda ili lekture od strane pružaoca usluge, materijal koji se reklamira), eksplicitno navedene zamerke i greške u prevodu ili lekturi teksta ili lekturi prevoda, kao i kontaktne podatke podnosioca zahteva za reklamaciju. U slučaju da reklamacioni zahtev ne sadrži  sve navedene podatke, zahtev neće biti obrađen.

Rešavanje reklamacionog zahteva

Pružalac usluge je dužan da u roku od 8 dana, a u slučaju obimnijih prevoda ili lekture prevoda ili lekture teksta, koji sadrže više od 100 prevodilačkih stranica u roku od 20 dana od prijema reklamacionog zahteva, odgovori podnosiocu reklamacije na navedene kontaktne podatke, koje je podnosilac reklamacionog zahteva naveo u zahtevu za reklamaciju, da li je reklamacija opravdana ili nije opravdana; odgovor pružaoca usluga mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju ili je ne prihvata, izjašnjenje o reklamacionom zahtevu podnosioca reklamacionog zahteva i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Pružalac usluga je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, koje je prethodno usaglasio sa podnosiocem reklamacionog zahteva.

Ukoliko pružalac usluga iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu podnosiocu reklamacije i ispravi greške u roku koji on traži, dužan je da argumentuje razloge i navede optimalan rok koji je realan, odnosno moguć za rešavanje reklamacije.

Opravdane i neopravdane reklamacije na prevod

Reklamacija je opravdana ako prevod ili lektura prevoda ili lektura teksta sadrže jasne greške, koje se odnose na pogrešan prevod reči, rečenica, pogrešne podatke i na propušten tekst koji  se nije preveo ili lektorisao.

Reklamacija je neopravdana ako naručilac usluge (podnosilac reklamacionog zahteva) nakon pružene usluge menja sadržaj izvornog teksta koji je prevođen, kao i ako lično koriguje isporučeni prevod, menjajući kontekst prevoda. Za greške koje su nastale zbog vršenja korekcija od strane naručioca usluge u lektorisanom ili prevedenom tekstu pružalac usluga ne odgovara.

Reklamacija nije opravdana ako u prevodu ili lekturi teksta ili lekturi prevoda ne postoje jasne greške.

Reklamacija nije opravdana ako naručilac ima ličnu zamerku na prevod ili lekturu teksta ili lekturu prevoda, u smislu da mu se ne dopada stil, način izražavanja, oblikovanja rečenica i slično. Svaki prevod je intelektualna tvorevina i kao takav predstavlja lično izražavanje prevodioca ili lektora.

Reklamacija nije opravdana ako naručilac reklamira prevod zbog stilskih ili pravopisnih grešaka, koje su domen lektora, u slučaju kada naručilac usluga nije posebno uz prevod naručio i usluge lekture i korekture prevoda.

Reklamacija nije opravdana ako naručilac reklamira prevod zbog neadekvatnog prevoda uskostručnih izraza koji su domen stručne redakture, u slučaju kada naručilac usluga nije posebno uz prevod naručio i usluge stručne redakture.

Reklamacija nije opravdana i kada pružalac usluga na nagovor naručioca usluga prevod ili lekturu teksta ili lekturu prevoda obavlja u nerealno kratkom roku.

Opravdane i neopravdane reklamacije na ispostavljeni račun

Reklamacija na ispostavljeni račun ili obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda nije opravdana ako je naručilac usluga prethodno, pre početka radova, prihvatio finansijsku ponudu.

Reklamacija na ispostavljeni račun ili obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda je opravdana ako je pružalac usluga ispostavio veći račun ili je obračunao veći iznos za plaćanje u odnosu na finansijsku ponudu koju je ponudio pre početka radova i usaglasio sa naručiocem usluga.

Reklamacija na ispostavljeni veći račun ili veći obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda nije opravdana ako su se pružalac usluga i naručilac usluga prethodno, odnosno u toku radova, dogovorili o novim poslovima ili o novoj ceni za usluge prevoda ili o kraćem roku za prevod od prvobitno dogovorenog.