AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Opšti uslovi naručivanja

Opšti uslovi i pravila naručivanja odnose se na sve usluge koje pruža  Agencija za prevođenje Global Translation House d. o. o., odnosno primenjuju se u svim pravnim i poslovnim odnosima između Pružaoca i Naručioca usluge, osim kada su se Pružalac i Naručilac usluge u pisanoj formi dogovorili o primeni drugačijih uslova naručivanja.

Opšti uslovi naručivanja dostupni su na internet stranici Agencije www.globaltranslationhouse.rs i klijentu mogu biti dodatno prosleđeni u formi linka ka veb-stranici u sklopu narudžbenice ili zajedno sa narudžbenicom, u elektronskoj komunikaciji ili u štampanoj formi prilikom naručivanja usluge u kancelarijama Agencije.

Značenje pojmova

 • Pružalac usluga je privredno društvo Global Translation House d. o. o., sa sedištem u Ulici Druge srpske armije 3 i izdvojenim mestom poslovanja u Ulici Gundulićev venac 12, PIB: 113233284, matični broj: 21828530, koje se bavi pružanjem usluga prevođenja ličnih dokumenata, poslovnih i sudskih, kao i tekstova iz najrazličitijih stručnih oblasti, za potrebe fizičkih i pravnih lica.
 • Naručilac usluga je pravno ili fizičko lice koje naručuje usluge od Pružaoca usluga.
 • Prevodilačke usluge odnose se na pismeno ili usmeno prevođenje, tumačenje i lektorisanje, koje Pružalac usluga po narudžbini pruža Naručiocu usluga.
 • Materijal za prevod podrazumeva isprave, stručne tekstove, ličnu i poslovnu dokumentaciju koju Naručilac usluga dostavi Pružaocu usluga.

Ponuda za prevod

Na osnovu informativnog upita potencijalnog Naručioca Pružalac usluga vrši procenu celokupnog posla i dostavlja potencijalnom Naručiocu usluge ponudu za prevodilačke usluge na sledeći način:

a.) ponuda za usmene prevode zasniva se na podacima o satima/danima angažovanja prevodioca koje je u upitu predočio Naručilac usluge. U slučaju da stvaran broj sati/dana bude manji ili veći od predviđenih, Pružalac usluge će obračunati stvaran broj sati/dana angažovanja usmenog prevodioca nakon završetka događaja;

b) ponuda za pismene prevode zasniva se na ukupnom broju prevodilačkih stranica. Nakon završetka prevoda stvaran broj prevodilačkih stranica može odstupati od broja stranica na osnovu kojih je obračunata ukupna ponuda. Za obračun za plaćanje ili ispostavljeni predračun ili račun merodavna je ponuda koju je Pružalac usluga dao Naručiocu usluga unapred, osim kada su se Pružalac usluge i Naručilac usluge u pisanoj formi dogovorili drugačije.

Potvrđivanje narudžbine

Informativna ponuda koju kao odgovor na upit Naručioca usluga Pružalac usluga dostavi potencijalnom Naručiocu usluge nije obavezujuća za Naručioca usluge, niti predstavlja obavezu Pružaocu usluga da pristupi pružanju usluge. Narudžbina potencijalnog Naručioca usluge smatraće se potvrđenom samo u sledećim slučajevima:

 • kada je nakon pismene ili usmene potvrde Naručioca usluge, Pružalac usluge poslao Naručiocu usluge Narudžbenicu sa Opštim uslovima naručivanja elektronskim putem na email-adresu Naručioca usluge ili potpisivanjem štampanog obrasca za porudžbinu od strane Naručioca usluge, ili
 • kada je Naručilac usluge izvršio plaćanje po predračunu-narudžbenici sa Opštim uslovima naručivanja za usluge prevođenja na tekući račun Pružaoca usluge, ukoliko su se strane međusobno dogovorile da je avansno plaćanje preduslov za početak pružanja usluge, ili
 • kada je Naručilac usluge izvršio avansno plaćanje za prevodilačke usluge u gotovini, ukoliko su se strane međusobno dogovorile da je avansno plaćanje preduslov za početak pružanja usluge.
Otkaz narudžbenice

Naručilac usluge ima pravo da otkaže narudžbenicu za pismene prevode i nakon potvrđivanja narudžbenice, ali je dužan da nadoknadi sve troškove i angažovani rad Pružaoca usluga do trenutka otkazivanja.

Naručilac usluge ima pravo da otkaže narudžbenicu za usmene prevode:

 • istog dana kada je naručio uslugu, ako je događaj planiran najmanje 2 (dva) dana kasnije od datuma narudžbenice/predračuna;
 • u roku od 24 časa od datuma narudžbenice/predračuna, za događaj koji je planiran najmanje 3 (tri) dana kasnije od datuma narudžbenice/predračuna.

U oba slučaja Naručilac usluge je dužan da plati naknadu za pripremu prevodioca u slučaju da je ona bila prethodno dogovorena i podrazumevala je višečasovnu pripremu prevodioca za događaj na osnovu dostavljenog materijala za prevod od strane Naručioca usluga.

Pružalac usluga ima pravo da otkaže narudžbenicu u sledećim slučajevima:

 • ako Naručilac usluga ne izvrši plaćanje prema dogovorenim uslovima ili ima višestruka kašnjenja u plaćanju;
 • ako se ispostavi da sadržaj koji treba da bude preveden sadrži nezakonite, uvredljive, ili na drugi način neprihvatljive elemente, posebno ako prevod takvog sadržaja može naneti štetu ugledu Pružaoca usluga;
 • ako Naručilac usluga sebi dozvoljava neprofesionalno, uvredljivo ili nasilno ponašanje prema saradnicima i zaposlenima Pružaoca usluga, i u drugim opravdanim situacijama koje nisu u skladu sa pravilima i etičkim normama poslovanja.
Rok za prevod

Naručilac usluge i Pružalac usluge mogu definisati rok za pružanje prevodilačkih usluga. Kao prvi dan roka uzima se prvi dan posle dana potvrđivanja narudžbine, a završava se istekom poslednjeg dana dogovorenog roka. Dani koji su zakonom određeni kao neradni, odnosno vikend i dani državnih i verskih praznika ne ulaze u dogovoreni rok za prevod. U slučaju da Pružalac usluga nije u mogućnosti da pruži prevodilačke usluge u dogovorenom roku, dužan je da Naručioca usluge obavesti o tome bez odlaganja, u skladu sa svojim mogućnostima i da mu predloži novi rok. Pod opravdanim razlozima za produženje roka podrazumevaju se: 

 • nastupanje više sile, odnosno događaja na koje Pružalac i Naručilac usluga ne mogu da utiču, koji se ne mogu predvideti, ili koji ne mogu da se spreče ili prevaziđu (prekid snabdevanja električnom energijom, prekid interneta, kvar računara, uređaja za skeniranje i štampanje, bolest ili povreda prevodioca, bolest ili smrtni slučaj u porodici prevodioca, požar, potres, vremenske nepogode velikih razmera, epidemija i sl.),
 • i dodatne stručne konsultacije sa trećim licima koje su neophodne da bi se materijal za prevod dosledno preveo, a koje se nisu mogle predvideti pre početka rada na prevodu.
Obaveze i prava Pružaoca usluge

Pružalac usluga se obavezuje da će sve naručene usluge izvršiti u skladu sa svojim najboljim mogućnostima, znanjem i veštinama, uputstvima Naručioca usluga i u dogovorenom roku.

Ako materijal za prevod sadrži neobične izraze, nepoznate skraćenice, teže razumljiv stručni tekst, Naručilac usluga se obavezuje da će na zahtev Pružaoca usluge imenovati lice kojem se Pružalac usluga može obratiti za dodatna pojašnjenja, za terminološki rečnik ili dodatnu literaturu, u suprotnom će Pružalac usluga materijal za prevod prevesti po sopstvenom znanju i veštinama. Ukoliko Naručilac usluga svoje obaveze ne ispuni, svi prigovori, odnosno reklamacije neće biti prihvaćeni.

Pružalac usluga je dužan da po završetku prevoda Naručiocu usluge prevedeni materijal dostavi u jednom primerku putem elektronske pošte, na elektronskom mediju ili u štampanom obliku, osim sudskih prevoda koje dostavlja u štampanom obliku u vidu preporučenog pisma putem Pošte Srbije ili ih Naručilac usluge preuzima lično.

Pružalac usluga se obavezuje da će nakon isporučenog prevoda Naručiocu usluga, prevod čuvati u svojoj arhivi do godinu dana. Prevodi mogu biti sačuvani u arhivi Pružaoca usluge i duže od garantovanog roka za arhiviranje. Međutim, nakon isteka garantovanog roka za arhiviranje Pružalac usluga nije u obavezi da isporuči prevod bez dodatne naplate usluge prevoda.

Pružalac usluge ima pravo da za svaki treći, četvrti i peti primerak isporučenog prevoda, koji podrazumeva pripremu i štampu, obračuna iznos na ime troškova štampe i pripreme prevoda, a najviše do 20% ukupne cene prevoda.

Odgovornost za eventualnu štetu

Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja proistekne iz situacija:

 • kada Naručilac usluga dostavi pogrešan, netačan ili nepotpun materijal za prevod;
 • kada Pružalac usluge isporuči prevod materijala koji je nedovoljno precizan ili nerazumljiv u svom izvornom obliku, te se prevod takvog materijala može različito razumeti, interpretirati odnosno tumačiti;
 • nastupanja više sile. U slučaju da Pružalac usluge nije u mogućnosti da dostavi naručeni prevod ili da vrati dokumentaciju Naručiocu usluge ili da obezbedi usmenog prevodioca u ugovorenom roku, usled dejstva više sile, koja podrazumeva dešavanja koja su u potpunosti van uticaja i kontrole Pružaoca usluga i situacija koje se nisu mogle unapred predvideti kao što su, bolest/povrede prevodioca, bolest ili smrtni slučaj u porodici prevodioca, požar, potres, vremenske nepogode velikih razmera, epidemija, prekid snabdevanja električnom energijom, prekid interneta, kvar računara, uređaja za skeniranje i štampanje, krađa, gužve ili prekid saobraćaja i sl.) obavezuje se da će o tome obavesti Naručioca usluge bez odlaganja, u skladu sa svojim mogućnostima u datom trenutku. Naručilac usluga je saglasan da je u navedenim okolnostima neizvršenje posla u dogovorenom roku, odnosno nemogućnost isporuke prevoda ili vraćanja dokumentacije Naručiocu usluge opravdana;
 • ukoliko dođe do značajnih promena u okolnostima koje ometaju ili onemogućavaju izvršenje pružanja usluga ili Pružalac usluge zaključi da ne može da pruži kvalitetnu uslugu u datom trenutku, Pružalac usluga ima pravo da u svakom trenutku otkaže narudžbenicu Naručioca usluge, u pisanoj formi i dužan je da odmah nakon saznanja da nije u mogućnosti da pruži usluge o tome obavesti Naručioca usluge;
 • Pružalac usluga zadržava pravo da ne prihvati rad na prevodu ukoliko smatra da bi mogao biti nezakonit, uvredljiv ili na drugi način neprihvatljiv.
Obaveze i prava Naručioca usluge

Naručilac usluge je dužan da Pružaocu usluga u slučaju zvaničnih prevoda dostavi na prevod, odnosno na uvid originalan materijal za prevod ili kopiju originala koja je overena od strane javnog beležnika.

Ukoliko je Naručilac usluge dokumentaciju poslao elektronskim putem i nije u mogućnosti ili je sprečen da originalan materijal za prevod dostavi na uvid, dužan je da dostavi Izjavu da je skenirani materijal za prevod koji je dostavio Pružoacu usluga original. Svako falsifikovanje isprava ili dokumentacije smatra se krivičnim delom.

Naručilac usluga garantuje da poseduje autorska prava nad originalnim materijalom koji dostavlja na prevod, te da nije u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima ili drugim propisima. Pružalac se oslobađa odgovornosti za eventualne pravne zahteve, tužbe ili gubitke koji mogu proizaći iz sadržaja originalnog materijala ili prevoda.

Naručilac usluga ne sme da razvezuje ili rasheftava zvaničan prevod materijala koji je dostavio na prevod, niti da mu na bilo koji način dodaje stranice koje Pružalac usluga nije isporučio.

Naručilac usluga bez saglasnosti Pružaoca usluge ne sme da ustupa prevod trećim licima (osim licima i institucijama kojima je prevod i inicijalno namenjen) na dalje korišćenje ili obradu, budući da je svaki prevod autorsko delo.

Ukoliko je Naručilac usluga dostavio pogrešan, netačan ili nepotpun materijal za prevod dužan je da u svim navedenim slučajevima plati prevodilačke usluge za takav materijal ako su one u međuvremenu već pružene.

Saglasnost za prosleđivanje materijala trećim licima

Naručilac usluga izražava svoju potpunu saglasnost i daje ovlašćenje Pružaocu usluga da dokumentaciju koju je Naručilac dostavio u cilju ostvarenja svrhe posla, a koja podrazumeva prevođenje i/ili overu prevoda i/ili bilo koji drugi postupak vezan za jezičku obradu dokumentacije, prosledi onim prevodiocima/sudskim prevodiocima koji bi potencijalno mogli da pristupe prevođenju, kao i internim saradnicima Pružaoca usluga radi izvršenja administrativnih poslova.

Naručilac usluga potvrđuje da je svestan da Pružalac usluga može da angažuje sudskog prevodioca ili druge ovlašćene stručnjake kako bi se obezbedila tačnost, verodostojnost i zakonitost prevoda navedene dokumentacije, dok će se Pružalac usluga pridržavati svih relevantnih zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu podataka i privatnost.

Poverljivost podataka

Pod Poverljivim podacima, u smislu ovih opštih uslova, podrazumevaju se svi podaci, informacije, elektronski podaci ili činjenice o Naručiocu usluge, a naročito podaci o ličnosti,  koji nisu poznati trećim licima, odnosno svi podaci koje Naručilac usluge učini dostupnim Pružaocu usluge u usmenom, pisanom, elektronskom, dokumentovanom (isprave) ili nekom drugom obliku, bez obzira na činjenicu da li su posebno označeni kao poverljivi (u daljem tekstu: Poverljivi podaci).

Pružalac usluga je saglasan da se Poverljivi podaci imaju smatrati tajnom Naručioca usluga, te se obavezuje da će ih čuvati kao poverljive, da ih neće upotrebljavati u bilo koje svrhe izuzev u vezi sa dogovorenim poslom. Pružalac usluga neće otkriti, objaviti, niti na drugi način učiniti dostupnim bilo kom licu nijedan Poverljivi podatak, bez prethodnog odobrenja Naručioca usluga izdatog u pisanoj formi, kako za vreme trajanja, tako i nakon završetka pružanja usluga, osim onim saradnicima i zaposlenima koji moraju u sklopu svojih dužnosti da ih dobiju i razmatraju. U tom slučaju, Pružalac usluga se obavezuje da će obavestiti sva takva lica o prirodi Poverljivih podataka.

Pružalac usluga se obavezuje da Poverljive podatke čuva u skladu sa merama koje obezbeđuju administrativnu, fizičku i tehničku bezbednost Poverljivih podataka, koja je u skladu sa osnovnim kriterijumima definisanim važećim zakonima i propisima i koja štiti Poverljive podatke od obelodanjivanja, zloupotrebe, oštećenja, uništenja, gubitka ili krađe.

Autorska prava

Prevod je autorsko delo. Nosilac svih autorskih prava za izvršene prevode do pune isplate fakture je Pružalac usluga. Plaćanjem celokupne fakture sva autorska prava pripadaju Naručiocu usluge. Ukoliko faktura nije plaćena u celosti, Pružalac usluga izričito zabranjuje Naručiocu usluge korišćenje prevoda. Ukoliko Naručilac usluga na bilo koji način koristi autorsko delo pre nego što plati ceo račun, smatra se da krši autorska prava Pružaoca usluga, i Pružalac usluga ima pravo na naknadu štete shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Reklamacije

Nakon izvršene prevodilačke usluge Naručilac usluge je dužan da isporučeni prevod materijala za prevod pregleda i da u slučaju konstatovanja nepravilnosti, nedostataka ili grešaka obavesti Pružaoca usluge, u roku od osam (8) dana od dana isporuke prevoda. U slučaju obimnijih materijala za prevod, koji sadrže više od sto (100) prevodilačkih stranica, Naručilac usluga ima pravo na produženje roka za reklamaciju najviše dvadeset (20) dana od dana isporuke prevoda. Ukoliko Naručilac usluga ne prijavi reklamaciju u pomenutim rokovima, smatraće se da se složio sa izvršenom uslugom, i svaka kasnija primedba tretiraće se kao novi posao i shodno tome, naplaćivati prema cenama utvrđenim od strane Pružaoca usluga. Reklamacioni zahtev Naručilac usluge podnosi elektronskom poštom na e-adresu: upit@translationhouse.rs. Uz reklamacioni zahtev Naručilac usluge je dužan da dostavi i račun, fakturu ili fiskalni račun. 

Odgovor na primljeni reklamacioni zahtev

Pružalac usluga je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema zahteva za reklamaciju, pisanim ili elektronskim putem odgovori Naručiocu usluga na izjavljenu reklamaciju. Naručilac usluge je saglasan da će nastojati da sve eventualne sporove ili nerazumevanja sa Pružaocem usluga  prvo reši dogovorom, odnosno vansudskim putem.

Izuzetno, ako Pružalac usluga iz objektivnih i neskrivenih razloga ne može dostaviti odgovor u roku iz prethodnog stava – taj rok se može produžiti za još najviše osam (8) dana, o čemu je Pružalac usluga u obavezi da pismeno obavesti Naručioca usluga u roku od osam (8) dana od dana prijema reklamacije. Pružalac usluga je u obavezi da u obaveštenju jasno i razumljivo navede razloge zbog kojih nije bio u mogućnosti da dostavi odgovor u roku od osam (8) dana od dana prijema zahteva za reklamaciju, kao i krajnji rok za davanje odgovora u skladu sa tim stavom. Pružalac usluga ne može Naručiocu usluga koji je podneo reklamaciju naplatiti naknadu, niti bilo koje druge troškove za postupanje po zahtevu.

Reklamacija Naručioca usluge nije opravdana:
 • ako Naručilac usluge ima ličnu zamerku na prevod materijala za prevod, u smislu da mu se ne dopada stil, način izražavanja, formulisanja rečenica i slično. Svaki prevod je intelektualna tvorevina i kao takav predstavlja lično izražavanje prevodioca ili lektora;
 • kada je materijal za prevod, koji je Naručilac usluge dostavio na prevod nedovoljno precizan ili nerazumljiv u izvornom obliku, te je i sam prevod nerazumljiv ili se sadržaj materijala za prevod iz napomenutih razloga može različito razumeti, interpretirati odnosno tumačiti i prevesti;
 • ako Naručilac usluge reklamira prevod zbog stilskih ili pravopisnih grešaka, koje su domen lektora, u slučaju kada Naručilac usluge nije posebno uz prevod naručio i usluge lekture i korekture prevoda;
 • ako Naručilac usluge reklamira prevod zbog neadekvatnog prevoda stručnih/uskostručnih izraza, koji su domen stručne redakture, u slučaju kada Naručilac usluge nije posebno uz prevod naručio i usluge stručne redakture;
 • kada Pružalac usluga po nalogu Naručioca usluge prevod materijala za prevod obavlja u nerealno kratkom roku jer duži, odnosno optimalan rok nije prihvatljiv za Naručioca usluga;
 • kada Naručilac usluge u svom upitu nije precizirao kriterijume za prevod.
Reklamacija na ispostavljeni račun

Reklamacija na ispostavljeni račun ili obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda je opravdana ako je Pružalac usluga ispostavio veći račun ili je obračunao veći iznos za plaćanje u odnosu na ponudu koju je ostavio i usaglasio sa Naručiocem usluge.

Reklamacija na ispostavljeni račun ili obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda nije opravdana ako je Naručilac usluga prethodno, pre Pružanja usluga, prihvatio ponudu.

Reklamacija na ispostavljeni veći račun ili veći obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda nije opravdana ako su se Pružalac usluga i Naručilac usluga prethodno, odnosno u toku pružanja usluge, na bilo koji način dogovorili o novim poslovima ili o novoj ceni za usluge prevoda ili o kraćem roku za prevod od prvobitno dogovorenog.

U slučaju opravdane reklamacije Pružalac usluga je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, koje je prethodno usaglasio sa podnosiocem reklamacionog zahteva.

Ostale odredbe

Na sve što nije uređeno ovim Opštim uslovima naručivanja primenjuju se odredbe odgovarajuće zakonske regulative koja bliže određuje i definiše oblast saradnje i poslovnog odnosa između Naručioca i Pružaoca usluga.

U slučaju donošenja novih propisa, kao i izmena i/ili dopuna odgovarajuće zakonske regulative koja bliže određuje i definiše oblast saradnje i poslovnog odnosa između Naručioca i Pružaoca usluga, isti će se neposredno primenjivati na ugovorena prava i obaveze Pružaoca i Naručioca usluga do donošenja odgovarajućih izmena i dopuna Opštih uslova naručivanja.

Nadležni sud u Beogradu nadležan je za rešavanje sporova koji se ne mogu rešavati sporazumno.

Završne odredbe

Opšte uslove naručivanja donosi direktor Pružaoca usluga.

Opšti uslovi naručivanja biće objavljeni na internet stranici Pružaoca usluga.

Pružalac usluge zadržava pravo da promeni odredbe ovih opštih uslova naručivanja bez posebnog obaveštenja o promeni Naručiocima usluga, ali je dužan da ažuriranu verziju Opštih uslova naručivanja objavi na svojoj internet stranici i prilikom prve sledeće Narudžbine Naručioca usluga pošalje aktuelnu verziju Opštih uslova naručivanja. 

Potvrđivanjem narudžbenice Naručilac usluge je saglasan da je u celosti prihvatio Opšte uslove naručivanja.

Svako kopiranje, umnožavanje ili preuzimanje sadržaja ovog akta za sebe ili treća lica nije dozvoljeno.

Ovi Opšti uslovi naručivanja počinju da se primenjuju osmog dana od dana objavljivanja.

Šta naši klijenti kažu o nama

Kontaktirajte nas