USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE TH

Član 1

O opštim uslovima

Sadržaj opštih uslova korišćenja veb-stranice Translation house odnosi se na sve oblike korišćenja sadržaja na veb-stranici Translation house i predstavlja pravno valjani i obavezujući sporazum između upravljača stranice (vlasnika) i korisnika veb-stranice Translation house.

Upravljač (vlasnik) veb-stranice Translation House zadržava pravo promene opštih uslova korišćenja veb-stranice Translation house bez prethodnog upozorenja korisnicima.

Član 2

Definicija pojmova

Veb-stranica www.globaltranslationhouse.rs je stranica sa informacijama o prevodilačkoj agenciji Global Translation house, uslugama koje agencija pruža, načinom pripreme dokumenata za prevod i blogom  (E-magazin).  U daljem tekstu: VEB-STRANICA TH.

Vlasnik, razvojni akter i upravljač veb-stranice TH jeste preduzeće Global Translation House d. o. o., u daljem tekstu: UPRAVLJAČ.

ADMINISTRATOR je pravno ili  fizičko lice, koje je upravljač angažovao Ugovorom za održavanje veb-stranice TH.

Veb-stranica TH je namenjena svim posetiocima veb-stranice www.globaltranslationhouse.rs, kojima su potrebne prevodilačke usluge. To su fizička lica, privatnici, preduzeća ili institucije, kojima su potrebne prevodilačke usluge i traže izvršitelja ili samo informacije o uslugama prevođenja i načinu pripreme dokumenata za prevod. U daljem tekstu: KORISNICI.

Član 3

Upotreba i zlonamerno postupanje

Svaka upotreba veb-stranice TH, koja bi mogla oštetiti, onemogućiti, odnosno preopteretiti njen rad ili naštetiti veb-stranici TH, tehničkoj opremi ili upravljaču veb-stranice TH nije dozvoljena. U slučaju pojave štetnog događaja ili oštećenja veb-stranice TH, zloupotrebe materijala na stranici, kopiranja sadržaja stranice upravljač zadržava pravo pokretanja pravnog spora protiv kršitelja.

Član 4

Fokusiranost na tačne podatke

Upravljač veb-stranice TH se zalaže za tačne i ažurirane podatke u svim delovima                  veb-stranice TH.  Ako se utvrdi netačnost podataka, upravljač će iskazati spremnost za ispravku greške na utemeljeno upozorenje korisnika veb-stranice TH. Upravljač nije odgovoran za tačnost podataka. Sve informacije objavljene ili posredovane korisnicima  samo su informativne prirode. Upravljač ne garantuje niti je odgovoran za njihovu tačnost. Upravljač takođe nije odgovoran za bilo kakvu štetu pričinjenu pravnim ili fizičkim licima  koja je nastala upotrebom podataka na veb-stranici TH.

Član 5

Ograničenje od odgovornosti

Upravljač veb-stranice TH nastoji da obezbedi nesmetan i besprekoran rad veb-stranice TH i tačnost sadržaja na veb-stranici TH, te uspostavljanje veb-stranice TH u slučaju ili nakon ispada u radu veb-stranice TH.

Upravljač nije odgovoran za bilo kakvu štetu pričinjenu korisnicima za vreme nedostupnosti veb-stranice TH.

Korisnici upotrebljavaju sadržaj na veb-stranici TH na sopstvenu odgovornost. Korisnik se obavezuje da neće upotrebljavati veb-stranicu TH u nezakonite svrhe, suprotno odredbama zakona ili etičkim i moralnim standardima.

Sve informacije objavljene ili posredovane korisnicima samo su informativne prirode. Upravljač ne garantuje niti je odgovoran za njihovu tačnost. Upravljač takođe nije odgovoran za moguću pričinjenu štetu pravnim ili fizičkim licima, koja je uzrokovana upotrebom podataka na veb-stranici TH.

Upravljač nije odgovoran za potencijalnu netačnost i zastareli sadržaj ili nedostupnost           veb-stranice TH, za prekide u pristupu stranici ili za prekide u upotrebi veb-stranice TH, za loš kvalitet iste ili bilo koju drugu grešku na veb-stranici TH ili u vezi sa veb-stranicom TH.

Upravljač takođe nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi korisnika zbog upotrebe veb-stranice TH. Korisnik mora osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus itd.) pre pristupa veb-stranici TH i njenoj upotrebi.

Veb-stranica TH sadrži i veze (linkove) ka drugim veb-stranicama, koje su kreirane od strane trećih lica i koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati i koje nisu pod nadzorom upravljača veb-stranice TH. Upravljač veb-stranice TH se u potpunosti odriče svake odgovornosti za tačnost i dostupnost sadržaja na veb-stranicama kreiranim od strane trećih lica, odnosno nije odgovoran, tj. ne preuzima odgovornost za informacije i materijale i drugi sadržaj dostupan na veb-stanicama trećih lica. Korisnicima se savetuje da pažljivo pročitaju uslove korišćenja i izjave o privatnosti na svim veb-stranicama trećih lica pre upotrebe takve veb-stranice, odnosno pre nego što preko njih objave ili posreduju svoje lične ili druge podatke.

Korišćenjem veb-stranice TH se smatra da je korisnik upoznat i saglasan s ovim opštim uslovima korišćenja veb-stranice TH.

 

Korišćenjem sadržaja veb-stranice TH korisnik prihvata:

  • sve rizike koji nastaju iz korišćenja veb-stranice TH;
  • da koristi sadržaj veb-stranice TH isključivo za sopstvene, neprofitabilne i

nekomercijalne potrebe.

 

Upravljač veb-stranice TH se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može proisteći ili je na bilo koji način vezana za korišćenje veb-stranice TH, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja veb-stranice TH.

Član 6

Autorska prava

Veb-stranica TH je u vlasništvu (i njome upravlja) Agencija za prevođenje Global Translation House  d. o. o. (u daljem tekstu: UPRAVLJAČ). U vlasništvu upravljača su autorska prava na sav sadržaj veb-stranice TH. Sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljeni na veb-stranici TH ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka upravljača ili na bilo koji drugi način, koji može uzrokovati štetu upravljaču ili bilo kojem trećem licu. Sadržaj i podaci na veb-stranici TH služe za ličnu, nekomercijalnu upotrebu korisnika i ne smeju se preuzimati, kopirati, prerađivati ​​ili distribuirati za komercijalnu upotrebu, osim onog sadržaja koji je dostupan za preuzimanje i posebno namenjen za tu svrhu. Korisnik može štampati ili objavljivati ​​na društvenim mrežama, blogu ili na drugoj veb-stranici samo delove veb-stranice TH, koji su namenjeni za objavu na društvenim mrežama, odnosno koji imaju jasno istaknute linkove ka društvenim mrežama.

Sadržaj veb-stranice TH, tj. tekstovi članaka i drugih priloga, slike, grafici i postavke zaštićeni su autorskim pravima i vlasništvo su veb-stranice TH. Navedeni sadržaj je dozvoljeno doslovno citirati, sažeti, reprodukovati, obraditi, distribuirati u komercijalne svrhe izdavanja časopisa, publikacija ili u drugim medijskim objavama samo ako se veb-stranica TH navede kao izvor s aktivnim linkom do veb-stranice TH i uz prethodno odobrenje upravljača           veb-stranice TH.

Član 7

Izmene opštih uslova korišćenja veb-stranice TH

Upravljač zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom, vrši izmene, delimično ili u celosti, bilo kog dela opštih uslova korišćenja veb-stranice TH. Izmene stupaju na snagu od trenutka objave na veb-stranici TH. Upravljač se obavezuje da će opšti uslovi uvek biti lako dostupni na veb-stranici TH. Opšti uslovi korišćenja veb stranice TH važe do opoziva ili do prethodne sadržajne promene.