AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Prevod medicinske dokumentacije

Prevod medicinske dokumentacije – sve što treba da znate

Vreme potrebno za čitanje članka: 4 minuta

Prevod medicinske dokumentacije je zahtevan prevodilački projekat, koji iziskuje iskusnog i odgovornog prevodioca, koji dobro poznaje oblast prevođenja i jezik na koji prevodi medicinsku dokumentaciju. Prevod medicinske dokumentacije mogu uspešno da pripreme isključivo prevodioci kojima je medicina uža specijalna oblast. Izuzetak je jedino prevod obrazovne medicinske dokumentacije, gde se manje-više pojavljuju standardni medicinski izrazi koji se s vremenom nauče.

U našoj agenciji za prevođenje prevod medicinske dokumentacije isključivo poveravamo iskusnim prevodiocima koji su se specijalizovali za medicinu. Medicina je veoma široka oblast te pored angažovanja  stručnih prevodilaca, po potrebi, radimo i dodatne konsultacije sa lekarima specijalistima za datu oblast kako bismo vam isporučili tačan prevod. Zbog specifične terminologije i dodatnih konsultacija sa specijalistima, prevod medicinske dokumentacije spada u zahtevnije prevode i iziskuje znatno više vremena za prevod u odnosu na bilo koju drugu oblast prevođenja.

Pažnja! Ako pokušavate sami da pripremite prevod medicinske dokumentacije, savetujemo vam da se ne oslanjate na besplatne alate za prevođenje. Ukoliko poznajete strani jezik, možete konsultovati stručne medicinske rečnike, ali ako vam je zaista potreban profesionalan i tačan prevod medicinske dokumentacije, najbolje rešenje je da se obratite agenciji za prevođenje.

Vrste prevoda medicinske dokumentacije – prevod sa ili bez overe sudskog prevodioca

Koja vrsta prevoda je potrebna za prevod vaše medicinske dokumentacije isključivo zavisi od zahteva institucije ili organa kojima predajete prevod.

Na osnovu našeg iskustva, prevod sa overom je gotovo uvek potreban za:

 • obrazovnu dokumentaciju, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja ili usavršavanja (prevod diplome, licenci, potvrda, programa specijalizacije i sl.);
 • uvozno-izvoznu dokumentaciju koja prati medicinske ili farmaceutske proizvode;
 • postupak registracije novog proizvoda u Agenciji za lekove;
 • uputstva za upotrebu ili pakovanje proizvoda;
 • medicinsku dokumentaciju koja će se koristiti u sudskom procesu (refundiranje troškova, odlaganje ročišta i sl.);
 • refundiranje troškova lečenja;
 • dobijanje bolničkog odsustva;
 • lekarska uverenja koja se podnose prilikom upisa na studije u inostranstvu;
 • lekarska uverenja koja se podnose radi zasnivanja radnog odnosa i sl.

Slobodan prevod medicinske dokumentacije, odnosno prevod bez overe, možete koristiti:

 • kada institucija ili organ kojem predajete prevod medicinske dokumentacije ne insistira na overenom prevodu;
 • kada prevod medicinske dokumentacije koristite za internu upotrebu;
 • kada nastavljate lečenje u inostranstvu i želite da prevedete nalaze i razne izveštaje na jezik države u kojoj planirate nastavak lečenja. Ponekad zdravstvene institucije u inostranstvu insistiraju na overenom prevodu medicinske dokumentacije.

Prevod sa overom bilo kog dokumenta, pa i prevod medicinske dokumentacije, uvek se spaja sa dokumentom koji se prevodi, bilo sa originalnim dokumentom ili njegovom kopijom ili overenom kopijom od strane javnog beležnika.

Kod prevoda obrazovne dokumentacije osim pravilnog prevoda treba povesti računa i o legalizaciji dokumenata. Najčešće se od obrazovnih dokumenata legalizuje diploma. Način legalizacije isključivo zavisi od zemlje u kojoj će se dokumentacija koristiti. Više o legalizaciji isprava možete pročitati na stranici Legalizacija isprava >>.

Detaljnije o pravilnom zvaničnom prevodu dokumenata od strane sudskog prevodioca možete pročitati na stranici Prevod dokumenata >>.

Kako se pravilno prevodi medicinska dokumentacija?

 • Latinski izrazi uvek ostaju u izvornom obliku, odnosno ne prevode se.
 • Nazivi proizvoda VS brendova se ne prevode, već se ostavljaju u izvornom obliku, a informativni prevod se može staviti u zagradu uz izvorni naziv.
 • Osim teksta, prevodi se i pečat i potpis izdavaoca dokumenta.

Prevod sa overom medicinske dokumentacije mora da sadrži:

 • dosledan prevod sadržaja,
 • pečat i potpis sudskog prevodioca
 • klauzulu sudskog prevodioca na kraju prevoda, kojom sudski prevodilac izjavljuje da garantuje da je prevod dokumenta identičan originalnom dokumentu.

Kod prevoda medicinske dokumentacije bez overe mogu se prevesti i samo delovi dokumenata na zahtev klijenta – dakle, samo ono što vam je važno. Ako je u pitanju prevod sa overom, deo teksta se može izostaviti, ali će prevodilac na kraju prevoda morati da stavi napomenu da je deo teksta izostavljen na zahtev naručioca prevoda.

Vrsta medicinske dokumentacije koju smo prevodili

Od medicinske dokumentacije smo prevodili:

 • Razne nalaze i izveštaje
 • otpusne liste,
 • laboratorijske izveštaje i nalaze,
 • izveštaje lekara,
 • istorije bolesti,
 • lekarska uverenja,
 • zdravstvene kartone,
 • kartone vakcinacije.
 • Za pravna lica:
 • klinička istraživanja i studije,
 • uputstva za upotrebu,
 • dokumentaciju za registraciju lekova,
 • pakovanja za medicinske i farmaceutske proizvode.
 • Obrazovnu dokumentaciju radi zasnivanja radnog odnosa, radi upisa na studije ili dalja usavršavanja:
 • diplome i svedočanstva,
 • licence,
 • uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • potvrde o obavljenom stručnom stažu,
 • potvrde o upisu u imenik Komore,
 • uverenja Ministarstva zdravlja,
 • prepis semestralnih listova,
 • planove i programe specijalizacije,
 • planove i programe uže specijalizacije,
 • pripravničke knjižice,
 • radne knjižice,
 • potvrde o stažu i dr.
Koliko košta prevod medicinske dokumentacije?

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti sledeće usluge:

 • prevod medicinske dokumentacije bez overe, na više od 25 svetskih jezika;
 • prevod medicinske dokumentacije sa overom sudskog prevodioca, na više od 25 svetskih jezika.

Cena prevoda zavisi od oblasti prevođenja, obima teksta, kao i jezika na koji prevodite.

Za evropske jezike cena prevoda se kreće od 1.000,00 RSD do 1.800,00 RSD po prevodilačkoj stranici. Cene prevoda za turski, kineski, arapski jezik i sl. kreću se od 1.500,00 RSD do 2.500,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

U prevodilaštvu se cena prevoda, dakle, definiše po jednoj prevodilačkoj stranici koja iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata.

Dostava medicinske dokumentacije na prevod

Medicinsku dokumentaciju možete poslati na prevod:

 • u elektronskom obliku imejlom ili
 • doneti lično na prevod.

Ako se odlučite za onlajn opciju slanja dokumenata, molimo da u imejlu navedete svoje  ime i prezime, kontakt telefon, kao i jezik na koji želite da prevedemo vaša dokumenta.

Preuzimanje prevoda medicinske dokumentacije

Prevod medicinske dokumentacije ili tekstova bez overe vam šaljemo elektronski. Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica) ili  na osnovu (pro)fakture (pravna lica).

Overeni prevod medicinske dokumentacije vam možemo poslati imejlom i brzom poštom ako niste u mogućnosti da prevod preuzmete lično.

Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica)  ili otkupom pošiljke  koja se dostavlja brzom poštom. Za pravna lica plaćanje je po (pro)fakturi.

Ukoliko je potrebno da se prevod dokumenata poveže sa originalom ili overenim kopijama, vaša dokumenta možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda, radi povezivanja sa završenim prevodom dokumenata.

Ako ne živite u Beogradu, overene kopije ili originale možete poslati brzom poštom na našu adresu. Završeni overeni prevod dokumenata vam šaljemo na vašu adresu, po brzoj pošti sa opcijom otkupa pošiljke.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike