Sudski tumač za italijanski jezik

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za italijanski jezik!

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti profesionalnu uslugu:

 • Pismenog prevoda sa i bez overe sudskog tumača za italijanski jezik:

Na prevod možete dostaviti bilo koji dokument, odnosno dokumentaciju koju treba da overi sudski tumač za italijanski jezik. Pismene prevode sa overom radimo u oba smera:

 • Pismenog prevoda bez overe:

Prevode bez overe radimo u oba smera:

 • Usmenog prevoda na italijanski jezik, kao i sa italijanskog jezika na srpski jezik:

Dobru saradnju smo s vremenom ostvarili isključivo sa profesionalnim sudskim tumačima za italijanski jezik, profesionalnim prevodiocima za italijanski jezik koji su svoje znanje stekli iskustvom i učenjem kroz rad, odnosno u praksi. Stoga nam na prevod možete poveriti bilo koju dokumentaciju. Uspešno poslujemo više od pet godina i oduvek je naš prioritet bio isključivo zadovoljan klijent.

Principi poslovanja

 1. Poslovanje prema stručnim standardima profesije

  • Kvalifikovani i iskusni prevodioci za italijanski jezik, lektori i sudski tumači za italijanski jezik
   – diplomirani filolozi za italijanski jezik sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina;
   – izvorni govornici italijanskog jezika sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina.
  • Usluge sudskih prevodilaca za italijanski jezik koji su ovlašćeni od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.
  • Kontrola kvaliteta prevoda.
  • Poverljivost svih prevodilačkih projekata.
  • Arhiviranje i čuvanje svih prevoda, do godinu dana najmanje.
  • U skladu sa ISO procedurama, sva dokumentacija se smatra poverljivom i  arhivira sa visokim statusom bezbednosti.

Naši klijenti su i pravna i fizička lica

Naši klijenti su fizička lica, javni i privatni sektor, velika i mala preduzeća u Srbiji i regionu iz različitih industrija: FMCG industrija, advokatura, bankarstvo, farmacija, veterina, medicina, IT, tehnika, obrazovanje, kultura, umetnost i sl.

Imamo dugogodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata i tekstova, što nam omogućuje da na svaki vaš upit možemo reagovati u relativno kratkom vremenskom roku i da vam i uz takvu dinamiku rada isporučimo kvalitetan prevod.

Na prevod nam možete poslati bilo koji dokument koji treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik

Na prevod primamo sve vrste dokumenata koje treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik, dokumenta koja su izdata od strane državnih ili privatnih institucija u zemlji i inostranstvu, overena dokumenta kod javnog beležnika u Srbiji ili inostranstvu, lična dokumenta, kao i sve vrste obrazovnih, medicinskih i pravnih dokumenata:

 • lična dokumenta (lične karte, pasoše, vozačke dozvole, izvode, potvrde o državljanstvu, rešenja o penziji i sl.);
 • obrazovna dokumenta (diplome, svedočanstva, sertifikate, spisak predmeta, razne potvrde…);
 • medicinska dokumenta (lekarske nalaze i izveštaje, otpusne liste, prijave za patente...);
 • poslovna dokumenta (ugovore, potvrde o rezidentnosti, sertifikate, izvode iz APR-a, registara, poreska rešenja, tendersku dokumentaciju...);
 • sudska dokumenta (presude, rešenja i sl.).

Potreban mi je prevod koji treba da overi sudski tumač za italijanski jezik – šta sve moram da znam

Nije svejedno kome ćete poveriti svoja dokumenta na prevod. Zato smo za vas u nastavku sumirali najvažnije činjenice koje bi trebalo da znate u vezi sa overenim prevodima. Na kraju teksta možete pročitati i na koje sve načine nam možete dostaviti dokumentaciju na prevod.

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za italijanski jezik!

Da bi se dokumentacija uspešno i profesionalno prevela, potrebno je pre svega dobro poznavati terminologiju oblasti prevođenja, i na srpskom i na italijanskom jeziku. Profesionalan sudski tumač koji pored pečata i rešenja ima i znanje i dugogodišnje iskustvo bez većih poteškoća prevešće i najzahtevniju dokumentaciju.

Evo jednog prostog primera kako biste razumeli šta znači profesionalan prevod – ono što se kod nas zove uverenje može biti potvrda na italijanskom jeziku, pa ćete možda samo zbog ove banalne razlike biti odbijeni jer niste predali dokument koji se od vas zahtevao. Razlike i odstupanja od bukvalnog prevoda stručnih termina na strani jezik mnogo su veća, naravno, od ovog jednostavnog primera.

Svaki overeni prevod od strane sudskog tumača za italijanski jezik predstavlja zvaničan dokument i zato mora da bude preveden u skladu sa terminologijom zemlje u kojoj će biti upotrebljen.

Ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik je imenovan od Ministarstva RS i mora da ima rešenje o imenovanju za sudskog tumača za italijanski jezik!

Da bi prevod sa overom bio prihvaćen, dokument mora da prevede ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik. Ovlašćeni sudski tumač je isključivo sudski prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na italijanski jezik. Za obavljanje svog posla sudski tumač za italijanski jezik dobio je rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode. Ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik će broj svog rešenja o imenovanju navesti u svojoj klauzuli na kraju prevoda. Takođe, za potrebe usmenog prevođenja pri overi kod javnog beležnika sudski tumač mora da dostavi rešenje o imenovanju za sudskog tumača za italijanski jezik.

Obavezni elementi prevoda koje je overio sudski tumač za italijanski jezik

Svaki overeni prevod, koji je pripremio sudski tumač za italijanski jezik, mora da sadrži određene obavezne elemente, bez obzira na vrstu dokumentacije, kao npr.:

 • prevod kompletnog sadržaja dokumenta,
 • klauzulu sudskog tumača za italijanski jezik,
 • datum prevoda,
 • broj rešenja o imenovanju koji je sudski tumač za italijanski jezik dobio od Ministarstva,
 • pečat sudskog tumača za italijanski jezik.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod se u zavisnosti od vrste dokumenta i zahteva institucije kojoj se prevod predaje može spojiti sa originalnim dokumentom, kopijom ili overenom kopijom dokumenta. Povezuju se jemstvenikom (specijalnim trobojnim koncem) ako prevod sadrži veći broj stranica ili heftanjem.

Kopiju dokumenta ili potpisa na izjavi, punomoćju ili nekom drugom privatnom dokumentu overavate kod javnog beležnika pa tek onda donosite na prevod, ako vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik.

Usmeni prevodi – izlazak na teren sudskog tumača za italijanski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik najčešće je potreban prilikom:

 • sklapanja braka sa stranim državljaninom. Ako ste tek u fazi prikupljanja podataka o ovom postupku, možete pročitati korisne informacije, takođe, u našem članku Sklapanje braka sa stranim državljaninom >>;
 • overe dokumenata i potpisa kod javnog beležnika ako je jedan od učesnika ili ugovornih strana strani državljanin koji ne razume srpski jezik.

Sudski tumač za italijanski jezik je u oba ova slučaja u obavezi da ponese svoje rešenje o imenovanju, ličnu kartu i svoj pečat, po potrebi, i da stranom državljaninu, naravno, uspešno rastumači dokument koji potpisuje, odnosno dokument koji se overava, a u slučaju sklapanja braka da uspešno prevede govor matičara.

Važno!

Za zakazivanje termina venčanja kod matičara strana dokumenta moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača za ITALIJANSKI (izvod, uverenje o slobodnom statusu i sl.).

Za određenu vrstu isprava, javnik beležnik pored sudskog tumača za ITALIJANSKI može zahtevati i prisustvo dva svedoka koja znaju ITALIJANSKI  jezik. Takođe, ne zaboravite da svi akteri, odnosno ugovorne strane, treba  da ponesu sa sobom identifikacioni dokument.

Da biste za svoj događaj na vreme obezbedili sudskog tumača za italijanski jezik, potrebno je da  nam najkasnije tri dana pre datuma događaja najavite svoj događaj telefonom, imejlom ili putem naše kontakt forme za usmene prevode na linku u nastavku POŠALJI UPIT >>.

Da li postoji razlika između sudskog tumača za italijanski jezik i sudskog prevodica za italijanski jezik?

Razlike nema, jer je sudski tumač za italijanski jezik isto što i sudski prevodilac za italijanski jezik. Naziv „sudski tumač“  je bio dugo u upotrebi. Međutim, odlukom Ministarstva pravde donet je novi naziv za sudske tumače koji sada glasi: „sudski prevodilac“. Dakle, sudski prevodilac za italijanski jezik obavlja istu profesiju kao i sudski tumač za italijanski jezik. Danas su u upotrebi još uvek oba naziva, pa zato možda i dolazi do zabune.

Koliko košta prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik

U prevodilaštvu se cena prevoda definiše po jednoj prevodilačkoj stranici. Jedna prevodilačka stranica iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata. Na primer tipska dokumenta – diploma A-4 ili A-3 formata, uverenje o nekažnjavanju, izvod iz matične knjige pasoš, razne kraće potvrde državnih organa i sl. sadrže po jednu prevodilačku stranicu… Konačna cena prevoda zavisi od obima i težine prevoda.

Da li se u obračun za prevod  uključuje i prevod apostille pečata i overe javnog beležnika? Odgovor je DA, jer se i apostille pečat i tekst zapisa javnog beležnika moraju prevesti.

Opšta cena prevoda sa srpskog na italijanski jezik i obrnuto je 1200,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

Kako dostaviti na prevod dokumentaciju koju treba da overi ovlašćeni sudski tumač za italijanski jezik?

Dokument koji treba da prevede i overi sudski tumač za italijanski jezik možete dostaviti elektronskim putem ili doneti lično na prevođenje, u našu kancelariju. Ako dokument šaljete mejlom, neophodno je da svi podaci budu čitki, odnosno jasno vidljivi.

Preuzimanje prevoda

Prevod možete preuzeti u našoj kancelariji, a možemo ga poslati i brzom poštom na adresu koju nam dostavite.

Preuzimanje prevoda je svakog radnog dana, od 12.00 h do 19.00 h.

Za prevode preko 3 prevodilačke stranice usluga slanja prevoda brzom poštom je besplatna.

Besplatna isporuka overenih prevoda za pravna lica

Pravnim licima isporučujemo prevode brzom poštom. Usluga je besplatna.

O Italiji, Italijanima i italijanskom jeziku
 • Naziv Italije na italijanskom jeziku glasi Itala, a zvaničan naziv ove države je Italijanska Republika, odnosno na italijanskom Repubblica Italiana.
 • Italijanski jezik je romanski jezik, peti po redu jezik koji se uči u školama.
 • Italijanski jezik je službeni jezik u Italiji i San Marinu, u švajcarskim kantonima Tičino i Graubinden. Drugi je službeni jezik u Vatikanu, kao i u slovenačkim gradovima Koper, Izola i Piran, a koristi se i u Istri. Italijanski jezik je raširen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, SAD i Australiji, a zadržao se i u bivšim afričkim kolonijama Italije, kao što su Somalija, Libija i Eritreja
 • Unutar Italije se nalaze dve nezavisne države – San Marino i Vatikan.
 • Glavni grad Italije je Rim, a od većih gradova poznati su i Milano, Napulj, Torino, Palermo, Đenova, Bolonja, Venecija, Firenca, Padova i Trst.
 • Italija je jedna od omiljenih turističkih destinacija, čak četvrta u svetu po poseti turista, poznata širom sveta po bogatoj istoriji, umetnosti, arhitekturi, muzici, modi i kulinarskim sposobnostima.
 • Italija je po proizvodnji maslina i maslinovog ulja vodeća u svetu i spada među svetski značajne proizvođače vina.
 • Donela nam je genijalne umetnike poput Nikole Makijavelija, Leonarda da Vinčija, Mikelanđela, Galilea Galileja, Antonija Stradivarija, Botičelija, Rafaela, Rosinija, Verdija, Vivaldija, Pučinija i mnoge druge.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  Besplatni mini rečnik - uskoro!

  Korisni linkovi

  U slobodno vreme preporučujemo – čitajte naš E-magazin>>

  LUKSEMBURG – najbogatija, a jedna od najmanjih evropskih država

  E-MAGAZIN LUKSEMBURG – NAJBOGATIJA, A JEDNA OD NAJMANJIH EVROPSKIH DRŽAVA FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE Luksemburg- najbogatija, a jedna od najmanjih evropskih država  Jedino Veliko vojvodstvo na svetu, po veličini predzadnja država Evropske unije, a jedna od najbogatijih država u Evropi.Luksemburg ili Velika Vojvodina Luksemburg nalazi se na zapadu Evrope, između Belgije, Francuske …

  Pročitajte više

  LISABON je uvek prava odluka

  E-MAGAZIN LISABON JE UVEK PRAVA ODLUKA POSLOVNI BONTON – INDIJA Lisabon je uvek prava odluka  Lisabon je suncem obasjan stari grad,na obali Atlantika, bogat kulturnim znamenitostima. Mesto koje Vas naprosto mami da ga istražujete. Ovde svako može pronaći nešto za sebe – od kulturnih znamenitosti i prelepih plaža do nezaboravnog noćnog provoda. Lisabon je glavno, …

  Pročitajte više

  VATIKAN – Država u gradu

  E-MAGAZIN VATIKAN- DRŽAVA U GRADU ŠPANIJA DOMOVINA VINA Vatikan država u gradu  Vatikan odnosno Vatikanska država je najmanja država u Evropi – površine svega 0,44 kvadratna kilometra. Nalazi se u okviru glavnog grada Italije, Rima,i smatra se centrom hrišćanstva. Vatikan je pod upravom Svete stolice, crkvenog središta Rimokatoličke crkve. Na čelu države je papa (il …

  Pročitajte više

  ITALIJA, najveći muzej na otvorenom

  E-MAGAZIN ITALIJA, NAJVEĆI MUZEJ NA OTVORENOM VELIČANSTVENI KLEMENTINUM Italija, najveći muzej na otvorenom  Italija je država koja je više od 400 godina krojila razvoj evropske umetnosti i čuva najveća umetnička blaga na svetu. Oduvek je bila umetnički centar i žarište mnogih pravaca evropske umetnosti. I danas je centar svetskih modnih dešavanja, sinonim za vrhunski dizajn …

  Pročitajte više