AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Overa dokumenata

Vreme potrebno za čitanje članka: 3 minuta

Vrlo često nas klijenti pitaju gde mogu da overe dokumenta, a da pritom nisu sigurni koja overa  im je zapravo potrebna. Overa dokumenata je vrlo širok pojam.

Pre svega, dokument ne možete da overite, možete da overite kopiju dokumenata, potpis na ispravi, možete legalizovati dokument i možete prevesti dokumenta sa overom.

  • Overa dokumenata je najbliža overi fotokopije dokumenta ili potpisa na dokumentu od strane javnog beležnika.
  • Overeni prevod dokumenata znači overeni prevod dokumenata od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, odnosno sudskog tumača.
  • Legalizacija dokumenata znači utvrđivanje verodostojnosti dokumenta postupkom apostiliranja ili punom legalizacijom. U nastavku smo pojasnili svaki slučaj posebno.

Overa dokumenata – overa fotokopije dokumenta i overa potpisa na dokumentu od strane javnog beležnika

Overa fotokopije dokumenta najčešće je potrebna:

  • kada obična kopija dokumenta nije dovoljna, već nadležni organ ili institucija zahteva overenu fotokopiju originalnog dokumenta od strane javnog beležnika.

Overa potpisa na dokumentu je potrebna:

  • kada se dokument koristi zvanično, za sve poslove i finansijske transakcije u pravnom prometu;
  • kada nadležni organ ili institucija zahteva da overite potpis na određenom dokumentu.

Sve navedene overe su isključivo u nadležnosti javnog beležnika.

Javni beležnik može da izvrši:

  • overu fotokopije isključivo na osnovu originalnog dokumenta;
  • overu potpisa isključivo uz fizičko prisustvo osobe koja potpisuje dokument i na osnovu identifikacionog dokumenta potpisnika

Kako izgleda overa javnog beležnika?

Svaka overa javnog beležnika podrazumeva zapis javnog beležnika na ćirilici, na A-4 formatu, koji se kao zaseban dokument hefta uz dokument koji se overava. Na kraju zapisa javni beležnik će svojeručno potpisati i pečatirati zapis ili će to u njegovo ime uraditi pripravnik javnog beležnika. Sadržaj zapisa javnog beležnika zavisi od prirode posla. Ako se overava fotokopija dokumenta, javni beležnik će svojim zapisom i pečatom garantovati da je fotokopija identična originalnom dokumentu. Ukoliko se overava potpis na dokumentu, javni beležnik će svojim zapisom i pečatom potvrditi da ste svojeručno potpisali dokument i da vas je identifikovao na osnovu određene isprave.

Kod javnog beležnika možete overiti i fotokopije stranih dokumenata ili potpis na stranom dokumentu, ali u tom slučaju ćete prvo morati zvanično da prevedete dokumenta na srpski jezik, jer javni beležnik ne sme da overi dokumenta na stranom jeziku. Prevod mora da sačini ovlašćeni sudski prevodilac, Na overu kod javnog beležnika nosite originalna dokumenta i overeni prevod dokumenata.

Overa je, dakle, isključivo u nadležnosti javnih beležnika. Drugim rečima, ako vam je potrebna overa kopije dokumenta, overa potpisa ili overa stranih dokumenata, obraćate se  najbližoj kancelariji  javnog belažnika. Svaka opština ima najmanje jednog javnog beležnika.

Koliko košta overa dokumenata?

Svaka overa kod javnog beležnika podleže taksama, koje su propisane Zakonom o republičkim administrativnim taksama. Primera radi,  overa fotokopije košta oko 350,00 RSD po kopiji.

Overeni prevod dokumenata

Overeni prevod dokumenata je zvanični prevod dokumenata od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Svaki strani dokument koji su izdale zvanične institucije ili organi mora da bude zvanično preveden na srpski jezik. Takođe, ako želite da koristite isprave, izdate od strane domaćih institucija ili organa u inostranstvu, isprave moraju da budu zvanično prevedene na strani jezik zemlje u kojoj će biti upotrebljene.

Zvanični prevod može da sačini sudski tumač u Srbiji ili sudski prevodilac za srpski jezik u zemlji u kojoj će dokumentacija biti upotrebljena.

Važno! Ako vam je potreban prevod overenih kopija dokumenata, onda kopije dokumenta prvo overavate kod javnog beležnika pa ih tek onda donosite na prevod.

Legalizacija dokumenata

Ako planirate da koristite dokumenta u inostranstvu, proverite da li država/organ ili institucija kojoj predajete prevedena dokumenta zahteva i legalizaciju vaših dokumenata. Legalizacija dokumenata je postupak utvrđivanja verodostojnosti isprave u cilju zaštite od falsifikovanja. Postoje dve vrste legalizacije dokumenata – legalizacija apostille pečatom ili puna legalizacija. Način legalizacije zavisi od države u kojoj će se dokumenta koristiti. Više o legalizaciji možete pročitati na linku u nastavku  Legalizacija dokumenata >>.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Šta naši klijenti kažu o nama

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

    Preuzmite mini rečnike