AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Legalizacija isprava

Legalizacija isprava – sve što treba da znate

Vreme potrebno za čitanje članka: 4 minuta

Legalizacija isprava je postupak utvrđivanja verodostojnosti isprava. Isprave koje planirate da koristite u inostranstvu ili strane isprave koje planirate da koristite u Srbiji često moraju biti legalizovane, a ne samo prevedene na jezik zemlje u kojoj će biti upotrebljene.

Postoje dva načina legalizacije isprava:

 • apostiliranje isprava i
 • puna legalizacija isprava.

Način legalizacije isprava isključivo zavisi od zemlje u kojoj će isprava biti upotrebljena. U oba slučaja ćete na originalnim ispravama ili overenoj kopiji isprava (overena kopija pasoša, punomoćja, izjava) dobiti određene pečate, kojima nadležni organi potvrđuju verodostojnost isprave. Za razliku od pune legalizacije isprava gde nekoliko institucija potvrđuje verodostojnost svojim pečatom, kod apostiliranja isprava legalizacija se svodi na jedan pečat, koji se zove apostille pečat, koji u većini zemalja, pa i kod nas, izdaje sud ili opština.

U nastavku teksta smo pojasnili postupak za oba načina legalizovanja dokumenata i naveli spisak zemalja u kojima se one primenjuju. Ako i nakon čitanja ovog članka niste sigurni da li je potrebna legalizacija vaših isprava, savetujemo vam da se za tačnu informaciju obratite instituciji ili organu kojem predajete isprave. U najvećem broju slučajeva na njihovim zvaničnim  veb-prezentacijama ili u dopisima, koje ste dobili od ovih institucija, uz spisak potrebnih isprava je već navedena i vrsta legalizacije isprava ako je ona neophodna

Kada legalizacija isprava nije potrebna?

Legalizacija isprava nije potrebna:

 • ako organ ili institucija države kojoj se podnosi javna isprava ne zahteva legalizaciju;
 • kada legalizacija isprave nije moguća zbog prirode isprave, poput pasoša*, kao i kada se isprave odnose na spoljnotrgovinske ili carinske poslove, a izdali su ih ili ih overavaju nadležna privredna komora ili carinski organi (fakture, carinske deklaracije, uverenja o carinskoj kontroli, potvrde o poreklu robe i sl.);
 • kada između Srbije i države u kojoj će se upotrebiti isprava postoji potvrđen međunarodni ugovor o oslobađanju određenih isprava od legalizacije isprava. Srbija ima potpisane ugovore sa sledećim državama: ALŽIR, AUSTRIJA, BELGIJA, BELORUSIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, BUGARSKA, GRČKA, IRAK, ITALIJA, KIPAR, LIBIJA, MAĐARSKA, MAKEDONIJA, MONGOLIJA, POLJSKA, RUMUNIJA, RUSIJA, SLOVAČKA, UKRAJINA, FRANCUSKA, HRVATSKA, CRNA GORA, ČEŠKA;
 • kada isprave izdate u Srbiji, po osnovu faktičke uzajamnosti, ne podležu legalizaciji za upotrebu u nekoj državi, kao i isprave te države za upotrebu u Srbiji.

Legalizacija isprava apostiliranjem – šta je apostille pečat, koje isprave se mogu apostilirati i spisak država potpisnica Haške konvencije

Na Haškoj konvenciji, države članice konvencije su se dogovorile o oslobađanju isprava od pune legalizacije i za usvajanje legalizacije apostiliranjem isprava.

Spisak svih država potpisnica Haške konvencije, za koje nije potrebna puna legalizacija isprava, već samo apostille pečat, možete pronaći na zvaničnoj stranici Haške konvencije:  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

Za sve ostale države je potrebna puna legalizacija isprava, osim u uslovima koji su navedeni na početku članka.

Šta je apostille pečat?

Za apostille pečat je usvojena jedinstvena forma pečata za sve zemlje članice Haške konvencije. U pitanju je pravougaoni pečat u koji se upisuju podaci o vrsti isprave koja se legalizuje apostille pečatom, o potpisniku isprave i pečatu na ispravi. Apostille pečat se stavlja na originalnu ispravu. Izuzetak su jedino isprave koje se ne mogu direktno legalizovati, poput pasoša i privatnih izjava, punomoćja, potvrdi i slično. Ove isprave možete overiti kod javnog beležnika i apostilirati overu javnog beležnika.

U Srbiji je za izdavanje apostille pečata nadležan osnovni sud. Ispravu možete legalizovati u sudu na teritoriji opštine koja je izdala ispravu. Ako je ispravu (npr. diplomu) izdao fakultet u Novom Sadu, diplomu ćete apostilirati u sudu u Novom Sadu. Izvod iz APR-a izdat u Beogradu apostiliraćete u sudu u Beogradu. Dakle, u osnovnom sudu vaše opštine možete apostilirati sve zvanične isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda. 

Vrste isprava koje možete legalizovati
 • isprave koje su izdali organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji, kao i službeni navodi o upisima u javne knjige (rešenja, presude, odluke, izvodi iz APR-a, poreska uverenja i sl.).
           – U ovom slučaju legalizacija isprava se odnosi na utvrđivanje verodostojnosti potpisa i pečata organa na ispravi.
           – Na apostiliranje nosite originalni dokument. Pečat se izdaje na poleđini dokumenta
 • administrativne isprave i isprave koje su izdale obrazovne institucije (npr. izvodi iz matičnih knjiga, uverenje o državljanstvu ili o slobodnom bračnom statusu, diplome, dodaci diplomama, svedočanstva i sl.).
           – U ovom slučaju legalizacija isprava se odnosi na utvrđivanje verodostojnosti potpisa i pečata organa na ispravi.
           – Na apostiliranje nosite originalni dokument. Pečat se izdaje na poleđini dokumenta
 • isprave koje je izdao ili overio javni beležnik (npr. overena kopija pasoša, overeni potpisi na izjavi o saglasnosti ili izjavi o izdržavanju).
           – U ovom slučaju legalizacija isprava se odnosi na utvrđivanje verodostojnosti pečata i potpisa javnog beležnika.
           – Na apostiliranje nosite overenu kopiju isprave ili ispravu koju je izdao javni beležnik.
 • službene overe potpisa na privatnim ispravama (npr. overe potpisa na punomoćju ili ovlašćenju i sl.).
           – U ovom slučaju legalizacija isprava se odnosi na utvrđivanje verodostojnosti pečata i potpisa javnog beležnika.
           – Na apostiliranje nosite overenu kopiju isprave.

Legalizacija isprava apostille pečatom se ne primenjuje za overu isprava koje su izdala diplomatsko-konzularna predstavništva i na isprave koje se odnose na trgovinske i carinske poslove.

Apostille pečat se plaća po dokumentu. Cena je oko 2.000,00 RSD po dokumentu.

Puna legalizacija isprava +

Za sve države koje nisu članice Haške konvencije potrebna je puna legalizacija isprava, osim u uslovima kada legalizacija isprava nije potrebna, a koji su navedeni na početku samog teksta. U slučaju pune legalizacije isprava, ispravu overava nekoliko nadležnih institucija, i to redosledom kao što sledi – osnovni sud na području na kome je isprava izdata, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova i na kraju diplomatsko-konzularno predstavništvo države u kojoj će se isprava koristiti. Detaljnije o punoj legalizaciji isprava pročitajte u članku Puna legalizacija isprava >>.

Legalizacija prevoda isprava +

Za zemlje koje nisu potpisnice Haške konvencije neretko će vam tražiti i legalizaciju prevoda isprava. Legalizacija prevoda isprava je utvrđivanje verodostojnosti pečata i potpisa sudskog prevodioca, koji je sačinio prevod i radi se na potpuno isti način kao i legalizacija isprava. Ako se sudski prevodilac vodi u sudu izvan vaše opštine, prevod ćete legalizovati u sudu u kojem je prevodilac zaveden. Dakle, ako je, na primer, prevod sačinio sudski prevodilac koji je zaveden u sudu u Nišu, prevod ćete legalizovati u sudu u Nišu.

Prevod isprava

Kada ste legalizovali isprave, imate spremna dokumenta za prevođenje.

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti sledeće usluge:

 • prevod svih vrsta isprava bez overe, na više od 25 svetskih jezika;
 • prevod svih vrsta isprava sa overom sudskog prevodioca, na više od 25 svetskih jezika.

Cena prevoda zavisi od oblasti prevođenja, obima teksta, kao i jezika na koji prevodite.

Za evropske jezike cena prevoda se kreće od 1.000,00 RSD do 1.800,00 RSD po prevodilačkoj stranici. Cene prevoda za turski, kineski, arapski jezik i sl. kreću se od 1.500,00 RSD do 2.500,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

U prevodilaštvu se cena prevoda, dakle, definiše po jednoj prevodilačkoj stranici koja iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata.

Detaljnije o pravilnom zvaničnom prevodu dokumenata možete pročitati na stranici Prevod dokumenata >>.

Dostava isprava na prevod

Isprave možete poslati na prevod:

 • u elektronskom obliku imejlom ili
 • doneti lično na prevod.

Ako se odlučite za onlajn opciju slanja isprava, molimo da u imejlu navedete svoje ime i prezime, kontakt telefon, kao i jezik na koji želite da prevedemo vaše isprave.

Ukoliko je potrebno da se prevod isprava poveže sa originalom ili overenim kopijama isprava, originale i overene kopije isprava možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi povezivanja sa završenim zvaničnim prevodom dokumenata.

Preuzimanje prevoda isprava

Prevod isprava bez overe vam šaljemo elektronski. Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica). Za pravna lica plaćanje je po (pro)fakturi.

Overeni prevod isprava vam možemo poslati elektronski ili brzom poštom ako niste u mogućnosti da prevod isprava preuzmete lično. Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica) ili otkupom pošiljke koja se dostavlja brzom poštom. Za pravna lica plaćanje je po (pro)fakturi.

Ukoliko je potrebno da se prevod isprava poveže sa originalnim ili overenim kopijama, svoja dokumenta možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi povezivanja sa završenim prevodom isprava

Ako ne živite u Beogradu, overene kopije ili originale isprava možete poslati brzom poštom na našu adresu. Završeni overeni prevod isprava vam šaljemo na vašu adresu, po brzoj pošti sa opcijom otkupa pošiljke.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Šta naši klijenti kažu o nama

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike