Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Vreme potrebno za čitanje članka: 4 minuta

Uverenje o slobodnom bračnom stanju je zvaničan dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta nije sklopio brak, odnosno da je u trenutku izdavanja uverenja „slobodnog statusa“. Uverenje o slobodnom bračnom stanju se najčešće zahteva prilikom apliciranja za vizu i sklapanja braka.

Da biste što lakše izvadili uverenje o slobodnom bračnom stanju i pravilno ga preveli i legalizovali, ako planirate da ga koristite u inostranstvu, za vas smo u članku u nastavku sumirali najvažnije informacije koje vam mogu biti od pomoći.

Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju – kako izvaditi i gde se vadi uverenje o slobodnom bračnom stanju?

Uverenje o slobodnom bračnom stanju se izdaje po mestu upisa u matičnu knjigu rođenih, u pojedinim slučajevima i po mestu prebivališta. Zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju predaje se u odeljenju za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava koje se nalazi pri svakoj opštini u bilo kom gradu u Srbiji. Za većinu opština ovaj obrazac je dostupan već na zvaničnoj veb-prezentaciji opštine, odnosno grada.

U propisani obrazac za zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju unose se sledeći podaci:

Neke opštine pored zahteva traže i izjavu da ne postoji smetnja za sklapanje braka.

Dokumenta potrebna za vađenje uverenja o slobodnom bračnom stanju

Uz zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju morate priložiti i određenu ličnu dokumentaciju. U nastavku navodimo dokumentaciju koja se najčešče traži:

Savetujemo vam da tačan spisak dokumenata potražite na zvaničnim veb-prezentacijama opština, odnosno grada, ili da direktno kontaktirate sa matičarem. Kontakt podatke ove službe možete pronaći na zvaničnoj veb-prezentaciji opštine.

Ko sve može da preda zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju?

U slučaju da niste u mogućnosti da zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom statusu predate lično, zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju može u vaše ime predati i drugo lice koje ste prethodno ovlastili za to. U tom slučaju uz zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju i propisanu dokumentaciju, predaje se i overeno punomoćje i kopija lične karte podnosioca zahteva, kojeg ste ovlastili za vađenje uverenja o slobodnom bračnom stanju. Punomoćje nije potrebno samo ako zahtev podnosi roditelj za dete ili obrnuto.

Da li se uverenje o slobodnom bračnom stanju plaća – cena

Uverenje o slobodnom bračnom stanju se plaća u skladu sa utvrđenom republičkom i gradskom taksom. Precizan iznos naknade je naveden  na zvaničnoj veb-prezentaciji svake opštine i grada.

Koliko traje uverenje o slobodnom bračnom stanju – rok trajanja

Koliko može da traje uverenje o slobodnom bračnom stanju? Sve zavisi od namene. Rok trajanja za sva lična uverenja, potvrde i izvode koje izdaju državni organi obično je 3 ili 6 meseci. Ako je vaše uverenje o slobodnom bračnom stanju starije od navedenog roka, savetujemo vam da se obavezno raspitate kod matičara ili nadležne institucije kojoj predajete uverenje o državljanstvu da li je potrebno da izvadite novo uverenje o slobodnom bračnom stanju.

Kako pravilno prevesti uverenje o slobodnom bračnom stanju?

Ukoliko uverenje o slobodnom bračnom stanju koristite u inostranstvu, najčešće zbog sklapanja braka sa stranim državljaninom, neophodno je da ga po potrebi propisno legalizujete, a zatim i prevedete na jezik države u kojoj će se uverenje o slobodnom bračnom stanju i koristiti.

Uverenje o slobodnom bračnom stanju se prevodi  kao i svaki drugi zvanični dokument. Dakle, uverenje o slobodnom bračnom stanju može prevesti samo ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač). Uverenje može prevesti i ovlašćeni sudski prevodilac za srpski jezik u zemlji u kojoj predajete dokument.

Ako se odlučite da uverenje prevedete u Srbiji, u našoj agenciji možete dobiti tačan i zvaničan overeni prevod uverenja na bilo koji strani jezik. Prevodimo na više od 25 svetskih jezika.  Naši prevodi su besprekorni i povoljni. Uverenje o slobodnom bračnom stanju nam možete poslati na prevod u skeniranoj formi imejlom, doneti lično u našu kancelariju na Gundulićevom vencu ili poslati brzom poštom. Prevod vam možemo poslati nazad brzom poštom ukoliko niste u mogućnosti da prevod podignete lično u našoj kancelariji.

Prevod uverenja mora da sadrži:

 • prevod pečata, potpisa i kompletnog teksta na uverenju;
 • klauzulu sudskog prevodioca kojom prevodilac garantuje da je prevod na strani jezik identičan izvornom tekstu na uverenju;
 • datum prevoda;
 • broj rešenja o imenovanju sudskog prevodioca;
 • pečat sudskog prevodioca.

Koliko vremena je potrebno za prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju?

Za prevod je najčešće potreban 1 ili najviše 2 radna dana od momenta prijema uverenja na prevod

Legalizacija uverenja o slobodnom bračnom stanju – apostille pečat i puna legalizacija

Za uverenje o slobodnom bračnom stanju koje će se koristiti u inostranstvu često se traži legalizacija uverenja. Postoje dva načina legalizacije, koja zavise od zemlje u kojoj će uverenje o slobodnom bračnom stanju biti upotrebljeno. Jedan način legalizacije je legalizacija apostille pečatom, a drugi takozvana puna legalizacija.

Ako ste dobili informaciju da morate da apostilirate uverenje o slobodnom bračnom stanju, onda je potrebno da se za apostille pečat obratite nadležnom sudu na teritoriji opštine na kojoj je dokument izdat. Za Beograd je to Osnovni sud, Bulevar Nikole Tesle 42. Na apostiliranje nosite originalno uverenje o slobodnom bračnom stanju.

Ukoliko ste dobili informaciju da vam je potrebna puna legalizacija uverenja o slobodnom bračnom stanju, onda se obraćate nadležnim institucijama sledećim redosledom – osnovni sud, gde ćete dobiti potpis predsednika suda i pečat suda, pa zatim Ministarstvu pravde koje će nadoveriti potpis i pečat suda, pa Ministarstvu spoljne trgovine koje će izvršiti nadoveru potpisa i pečata koje je izdalo Ministarstvo pravde i na kraju diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlje u kojoj predajate dokument.

Ako niste sigurni koja vrsta legalizacije vam je potrebna, pročitajte članak na linku u nastavku Legalizacija isprava >>.

Na prevod uvek donosite prethodno legalizovano uverenje o slobodnom bračnom stanju, u slučaju da je potrebno da ga legalizujete.  

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike