Puna legalizacija dokumenata

Vreme potrebno za čitanje članka: 3 minuta

Puna legalizacija dokumenata je konzularna legalizacija dokumenata, jer diplomatsko-konzularni predstavnici države, na čijoj teritoriji treba da se upotrebi strani dokument, garantuju za verodostojnost dokumenta i legitimitet organa koji je dokument izdao.

U slučaju pune legalizacije isprava, ispravu svojim pečatom overava nekoliko nadležnih institucija u zemlji u kojoj je dokument izdat. U našoj zemlji, redosledom kao što sledi – osnovni sud na području na kome je dokument izdat, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova i na kraju diplomatsko-konzularno predstavništvo države u kojoj će se dokument koristiti.

Puna legalizacija dokumenata nije potrebna:

 • ako organ ili institucija države kojem ili kojoj se podnosi javna isprava ne zahteva legalizaciju dokumenata;
 • kada legalizacija dokumenata nije moguća zbog prirode ili vrste isprava;
 • kada između Srbije i države, u kojoj će se upotrebiti isprava, postoji potvrđen međunarodni ugovor o oslobađanju određenih isprava od bilo kakve legalizacije isprava. Srbija ima potpisane ugovore sa sledećim državama: ALŽIR, AUSTRIJA, BELGIJA, BELORUSIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, BUGARSKA, GRČKA, IRAK, ITALIJA, KIPAR, LIBIJA, MAĐARSKA, MAKEDONIJA, MONGOLIJA, POLJSKA, RUMUNIJA, RUSIJA, SLOVAČKA, UKRAJINA, FRANCUSKA, HRVATSKA, CRNA GORA, ČEŠKA;
 • kada isprave izdate u Srbiji, po osnovu faktičke uzajamnosti, ne podležu legalizaciji za upotrebu u nekoj državi, kao i isprave te države za upotrebu u Srbiji.

Puna legalizacija dokumenata je potrebna

potrebna za sve države koje nisu potpisnice Haške konvencije o oslobađanju isprava od pune legalizacije i sa kojima država Srbija nema potpisan međunarodni ugovor o oslobađanju određenih isprava od bilo kakve legalizacije isprava, a nadležni organi te zemlje zahtevaju legalizaciju dokumenata.

Na zvaničnoj stranici Haške konvencije možete pogledati spisak zemalja članica Haške konvencije: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

Četiri koraka do pune legalizacije dokumenata

Puna legalizacija dokumenata u Srbiji podrazumeva overu dokumenata  sledećim redosledom:

 1. Overa u osnovnom sudu na području na kome je isprava izdata – u osnovnom sudu ispravu će overiti svojim pečatom i potpisom predsednik osnovnog suda ili opunomoćeni sudija.
 2. Overa u Ministarstvu pravde Republike Srbije – u Ministarstvu pravde ćete dobiti nadoveru pečata suda, potpisa predsednika suda ili sudije.
 3. Overa u Ministarstvu spoljnih poslova – u Ministarstvu spoljnih poslova overavaju potpis i pečat Ministarstva pravde, potpisom ovlašćenog lica i pečatom Ministarstva.
 4. Overenu domaću ispravu zatim nosite na overu inostranom organu, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu države u kojoj će se isprava koristiti. Inostrani organ overava verodostojnost potpisa, svojstvo u kom je potpisnik isprave postupio, kao i istovetnost otiska pečata ili žiga na ispravi.

Svaka overa se plaća posebno u svakoj od navedenih institucija.

Kako izgleda puna legalizacija dokumenata i prevoda u praksi?

Puna legalizacija ličnih dokumenata (diplome, izvodi iz matične knjige, uverenje o nekažnjavanju) i dokumenata izdatih od strane javnih organa (izvod iz APR-a, poreske potvrde i sl.) u pet  koraka:

Puna legalizacija privatnih potvrdi, izjave, saglasnosti, punomoćja u šest  koraka:

Prevod dokumenata

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti sledeće usluge:

 • prevod svih vrsta dokumenata bez overe, na više od 25 svetskih jezika;
 • prevod svih vrsta dokumenata sa overom sudskog prevodioca, na više od 25 svetskih jezika.

Cena prevoda zavisi od oblasti prevođenja, obima teksta, kao i jezika na koji prevodite.

Za evropske jezike cena prevoda se kreće od 1.000,00 RSD do 1.800,00 RSD po prevodilačkoj stranici. Cene prevoda za turski, kineski, arapski jezik i sl. kreću se od 1.500,00 RSD do 2.500,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

U prevodilaštvu se cena prevoda, dakle, definiše po jednoj prevodilačkoj stranici koja iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata.

Detaljnije o pravilnom zvaničnom prevodu dokumenata možete pročitati na stranici Prevod dokumenata >>.

Dostava dokumenata na prevod

Dokumenta možete poslati na prevod:

 • u elektronskom obliku imejlom ili
 • doneti lično na prevod.

Ako se odlučite za onlajn opciju slanja dokumenata, molimo da u mejlu navedete svoje ime i prezime, kontakt telefon, kao i jezik na koji želite da prevedemo vaše dokumente.

Ukoliko je potrebno da se prevod dokumenata poveže sa originalom ili overenim kopijama dokumenata, originale i overene kopije dokumenata možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi povezivanja sa završenim zvaničnim prevodom dokumenata.

Preuzimanje prevoda dokumenata

Prevod dokumenata bez overe vam šaljemo elektronski. Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica). Za pravna lica plaćanje je po (pro)fakturi.

Overeni prevod dokumenata vam možemo poslati elektronski ili brzom poštom ako niste u mogućnosti da prevod dokumenata preuzmete lično. Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom (fizička lica) ili otkupom pošiljke koja se dostavlja brzom poštom. Za pravna lica plaćanje je po (pro)fakturi.

Ukoliko je potrebno da se prevod dokumenata poveže sa originalnim ili overenim kopijama, svoja dokumenta možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi povezivanja sa završenim prevodom dokumenata.

Ako ne živite u Beogradu, overene kopije ili originale dokumenata možete poslati brzom poštom na našu adresu. Završeni overeni prevod dokumenata vam šaljemo na vašu adresu, po brzoj pošti sa opcijom otkupa pošiljke.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Kontaktirajte nas

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike