AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Prevod dokumenata

Pravilan prevod dokumenata – sve što treba da znate!

Vreme potrebno za čitanje članka: 8 minuta

U prevodilačkoj agenciji TH Global svakodnevno prevodimo razna dokumenta na više od 25 svetskih jezika i dobro smo upoznati sa svim nedoumicama i pitanjima u vezi sa prevodom dokumenata, na koja teško nalazite adekvatan odgovor, surfujući internetom u potrazi za tačnim informacijama. Da biste kroz proces pripreme, overe, legalizacije i prevoda dokumenata prošli što brže i sa što manje stresa, pripremili smo za vas nekoliko korisnih informacija u vezi sa prevodom dokumenata. U nastavku teksta možete pročitati odgovore na najčešća pitanja koja nam postavljaju klijenti, a koja se tiču  prevoda dokumenata.  

U slučaju da ste već prikupili sve potrebne informacije i tražite samo usluge prevoda dokumenata, pogledajte izbor naših jezika na stranici JEZICI >>, usluge sudskih tumača za više od 30 jezika na stranici SUDSKI TUMAČI >>, usluge prevodilaca na stranici PREVODIOCI >> ili  kontaktirajte sa nama direktno na stranici KONTAKT >>

Šta znači zvanični prevod - ko treba da prevede dokumenta?

Ako ste dobili informaciju da vam je potreban prevod dokumenata, to znači da vam je potreban isključivo zvaničan overeni prevod dokumenata. Takav prevod može da uradi isključivo ovlašćeni sudski tumač, odnosno sudski prevodilac koji je imenovan od strane Ministarstva pravde. Zašto sudski tumač, a ne običan prevodilac? Zato jer će sudski tumač svojim pečatom i potpisom garantovati za verodostojan prevod dokumenata instituciji kojoj predajete prevod dokumenata. Takođe, sudski prevodilac je upoznat sa terminologijom zemlje na čiji jezik prevodi i može da pripremi verodostojan prevod vaših dokumenata. 

Bez obzira na to koji jezik je u pitanju, ne morate da brinete. Prevodimo na više od 30 svetskih jezika, tako da u našoj agenciji za prevođenje uvek možete naručiti uslugu ovlašćenog overenog prevoda dokumenata, bilo koje vrste i na bilo koji svetski jezik.

Kako treba da izgleda zvaničan prevod da bi bio prihvaćen?

Zvaničan prevod dokumenata mora da sadrži sve propisane elemente prevoda sa overom da bi bio prihvaćen. Dakle, prevod dokumenata mora da sadrži tačan prevod sadržaja dokumenta na strani jezik, u skladu sa terminologijom jezika na koji se prevodi, pečat i klauzulu prevodioca na samom kraju prevoda dokumenta.

Svaki prevod se povezuje sa dokumentom koji se prevodi. Prevod može biti povezan sa kopijom dokumenta, overenom kopijom dokumenta ili sa originalom.

Kako da znam da li treba da overim kopiju ili ne?

Način povezivanja isključivo zavisi od zahteva institucije kojoj predajete prevod. U spisku dokumenata koji ste dobili od nadležne institucije proverite da li se zahtevaju overene kopije dokumenata. Naglašavamo da overa dokumenata nije isto što i overeni prevod dokumenata.

Ako niste sigurni da li vaš prevod treba da bude povezan sa običnom kopijom, overenom kopijom ili originalom, uvek preporučujemo prvo original (ako vam nije potreban), pa zatim tek overenu kopiju ili običnu kopiju. U svakom slučaju, postoje dokumenta koja se nikada ne povezuju sa originalom, poput diploma, sertifikata ili pasoša. Takva dokumenta se obično overavaju kod javnog beležnika i overena kopija donosi na prevod ili se povezuju sa običnom kopijom. Ako pratite određeni spisak potrebnih dokumenata koji je izdala institucija za koju pripremate prevod dokumenata, onda obično takav spisak sadrži već napomenu da su potrebne overene kopije dokumenata, ukoliko obične nisu prihvatljive, u suprotnom će verovatno sasvim obične kopije biti zadovoljavajuće.

 

Napomena: U slučaju običnih kopija dokumenata, za potrebe prevoda dokumenata nije neophodno pripremiti kopije. Kopije ćemo pripremiti mi na osnovu originalnih dokumenata koja donosite na prevod ili na osnovu skeniranih dokumenata koja ste nam dostavili imejlom

Overa dokumenata kod javnog beležnika

Overa dokumenata, dakle, nije isto što i prevod sa overom  ili overeni prevod dokumenta. Ako je potrebno da pripremite:

 • overenu kopiju dokumenta ili isprave,
 • da overite izjavu, saglasnost, ovlašćenje ili punomoćje (odnosno da overite svoj potpis na izjavi ili ovlašćenju),

onda se za ovu uslugu obraćate javnom beležniku. U Beogradu imate javnog beležnika u  svakoj opštini. Spisak javnih beležnika možete pogledati na linku u nastavku  www.beleznik.org.

Ako ste overili svoju  kopiju, izjavu, ovlašćenje ili sl., potrebno je da na prevod dostavite overenu kopiju kako bi se preveo i zapis beležnika, njegov potpis i pečat, jer je zapis na ćirilici.

Legalizacija dokumenata i prevoda

Kako bi se države zaštitile od falsifikovanja dokumenata i prevoda od strane neovlašćenih prevodilaca, uvedena je legalizacija dokumenata i legalizacija prevoda.

Legalizacija prevoda je postupak utvrđivanja verodostojnosti prevodioca, koji je sačinio prevod dokumenata.

Legalizacija dokumenata je postupak utvrđivanja verodostojnosti dokumenta koji će se koristiti u stranoj zemlji. Svaka država ima svoje propise, pa je tako za pojedine zemlje potrebna takozvana puna legalizacija dokumenata, dok je za zemlje potpisnice Haške konvencije dovoljan samo apostille pečat. U svakom slučaju, postupak legalizacije dokumenata se u najvećem broju slučajeva radi pre prevoda dokumenata i overe kopije dokumenata kod javnog beležnika. Izuzetak su lične isprave, poput pasoša, koji se zbog prirode isprave ne može apostilirati, već se kopija pasoša prvo overava kod javnog beležnika, a zatim po potrebi i apostilira, kao i izjave i punomoćja pravnih lica koji se moraju prvo overiti kod javnog beležnika, prevesti pa zatim legalizovati.

Zahvaljujući bilateralnim sporazumima između Srbije i pojedinih zemalja, legalizacija pojedinih isprava koje će se koristiti u zemljama ugovornicama ovih sporazuma, kao i legalizacija prevoda dokumenata, nije potrebna. Detaljnije o legalizaciji i apostille pečatu, kao i spisku zemalja za koje legalizacija nije potrebna možete pročitati na linku u nastavku Legalizacija isprava>>.

Kada je potreban zvaničan prevod dokumenata?

Zvaničan prevod dokumenata je potreban: 

 • ako planirate da koristite strane isprave u Srbiji, odnosno kada strana dokumenta podnosite zvaničnim institucijama ili organima u Srbiji;
 • ako putujete u inostranstvo i planirate da koristite dokumenta u inostranstvu, bilo zbog upisa na studije, nastavka studija u inostranstvu, apliciranja za posao u inostranstvu, sklapanja braka i sl.

Da biste pre svega ušli u stranu zemlju, potrebna vam je viza pa zatim radna dozvola ili dozvola za boravak, za koju morate da aplicirate podnošenjem odgovarajuće dokumentacije. To najčešće podrazumeva popunjavanje određenih formulara, prevod dokumenata i, po potrebi, razgovor u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Koja tačno dokumenta  morate da prikupite i prevedete zavisi isključivo od:

 • propisa diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države u Srbiji;
 • vašeg trenutnog statusa (student, penzioner, zaposleno ili nezaposleno lice);
 • propisa zemlje u kojoj aplicirate za radnu ili boravišnu dozvolu;
 • zahteva budućeg poslodavca;
 • zahteva obrazovne institucije na kojoj nastavljate školovanje.

Tačan zvaničan spisak dokumenata često ne postoji, ali svakako da je najbezbednije da se za tačne, precizne informacije obratite:

 • institucijama kojima predajete dokumenta (fakultet, ambasada i sl.) ili potražite informacije na njihovim zvaničnim veb-prezentacijama;
 • po potrebi potražite i pravni savet advokata, odnosno advokatskih kancelarija, koje su imale iskustva sa slučajevima poput vašeg.
Spisak dokumenata potreban za upis na studije, vizu, zapošljavanje, sklapanje braka sa stranim državljaninom

Spisak dokumenata u nastavku koji smo sastavili za vas jeste isključivo okviran spisak dokumenata koje najčešće prevodimo. Sastavljen je samo na osnovu naše prakse te ne mora biti konačan u vašem slučaju.

UPIS NA STUDIJE (zahtevi fakulteta)

Napomena: Izjava roditelja o izdržavanju mora biti overena kod javnog beležnika, pri čemu se overavaju potpisi davaoca izjave.

SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANOM (zahtevi matičara)

Napomena: Ako ste ranije već zaključivali brak, matičar može tražiti i dodatnu dokumentaciju, poput rešenja o razvodu braka.

Detaljnije o postupku pripreme dokumentacije pročitajte na linku Sklapanje braka sa stranim državljaninom >>.

ZAPOŠLJAVANJE (zahtevi poslodavaca u inostranstvu)
VIZA

Prevod dokumenata za vizu umnogome zavisi od statusa lica koje podnosi zahtev i njegove privatne situacije (student, zaposleno lice itd.) i od zahteva diplomatsko-konzularnog predstavništva, koje uvek insistira na onoj dokumentaciji na osnovu koje može jasno da proceni koliko su jake i duboke vaše veze sa Srbijom i koliko su čvrsti razlozi da se vratite, odnosno da ne ostanete u zemlji za koju aplicirate. Više o prevodu dokumenata za vizu možete pročitati u tekstu na linku Prevod dokumenata za vizu >>.

Koliko košta prevod dokumenata?

Ukupna cena prevoda dokumenata isključivo zavisi od jezika na koji prevodite, od broja i vrste dokumenata.

Za evropske jezike cena prevoda se kreće od 1.200,00 RSD do 2.500,00 RSD po prevodilačkoj stranici. Cene prevoda za turski, kineski, arapski jezik i sl. kreću se od 2.300,00 RSD do 3.000,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

Dakle, u prevodilaštvu se cena prevoda definiše po jednoj prevodilačkoj stranici i iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata. Na primer, diploma A-4 ili A-3 format, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o državljanstvu, uverenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige ili knjige venčanih, pasoš i sl. sadrže po jednu prevodilačku stranicu. 

Da li se u obračun za prevod  uključuje i prevod apostille pečata i overe javnog beležnika? Odgovor je DA, jer se i apostille pečat i tekst zapisa javnog beležnika moraju prevesti..

Usluga prevoda dokumenata i onlajn

U mogućnosti smo da vam ponudimo i uslugu prevoda dokumenata bez ličnog dolaska u našu kancelariju. Dokumenta možete poslati imejlom, u skeniranoj formi na našu e-mail adresu. Ako se odlučite za ovu opciju, molimo da tačno navedete svoje ime i prezime, kontakt telefon, kao i jezik na koji želite da prevedemo vaša dokumenta.

 •   Skenirani prevod dokumenata

Overeni prevod dokumenata vam možemo poslati u skeniranoj formi imejlom, ako vam nisu potrebni štampani primerci prevoda. Uplatu možete izvršiti na naš TR, na osnovu instrukcija za plaćanje koje vam šaljemo imejlom.

 •    Štampani primerci prevoda dokumenata

Ako niste u mogućnosti da prevod preuzmete lično u našoj kancelariji, prevedena dokumenta vam možemo poslati brzom poštom, sa opcijom otkupa.

Ukoliko je potrebno da se prevod dokumenata poveže sa originalom ili overenim kopijama, svoja  dokumenta možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda, radi povezivanja sa završenim prevodom dokumenata.

Ako ne živite u Beogradu, overene kopije ili originale možete poslati brzom poštom na našu adresu. Završeni overeni prevod dokumenata vam šaljemo na vašu adresu, po brzoj pošti, sa opcijom otkupa pošiljke.

Da li moja dokumenta na prevod može doneti treće lice?

Poželjno je da svoja dokumenta donesete lično na prevod ili da ih pošaljete imejlom sa svoje     e-mail adrese, ali nije neophodno. Takođe, možete biti nalogodavac prevoda, ali u vaše ime prevod dokumenta može preuzeti i treće lice. Vaša obaveza je da nam samo javite ime i prezime osobe koja preuzima prevod dokumenata u vaše ime.

Korisni saveti
 • Ako putujete ili odlazite u inostranstvo, dobro je da overite kopiju pasoša kod javnog beležnika. Kopiju možete takođe prevesti u Srbiji ili naknadno u inostranstvu.
 • Ako overavate kopije dokumenata koji su u A-3 formatu kod javnog beležnika (npr. diplome), ukoliko je vaš dokument A-3 formata, zamolite javnog beležnika da u svrhe prevoda overi kopiju u formatu A-4, a ne u A-3 formatu, jer se svaka kopija dokumenta povezuje sa prevodom dokumenta, koji je A-4 formata.
 • Ako ste nakon završenog obrazovanja sklapali brak i došlo je do promene prezimena, da bi postojala veza između vaših obrazovanih dokumenata i izvoda iz knjige rođenih, potrebno je da prevedete i izvod iz knjige venčanih.
 • Ako odlazite, odnosno putujete u inostranstvo sa maloletnim detetom, na carini će vam tražiti izjavu (ne)venčanog supruga ili supruge o saglasnosti za putovanje. Dakle, pre puta obavezno pripremite izjavu i overite je kod javnog beležnika, a zatim i prevedite na jezik zemlje u koju putujete.
Korisno je i sledeće:
 • Obratite pažnju na rok starih dokumenata. Dokumenta starija od 6 meseci u većini slučajeva nisu važeća.
 • Pre odlaska u inostranstvo ovlastite osobu od poverenja da po potrebi u vaše ime može izvaditi vaša lična dokumenta, za koje se ne traži vaše lično prisustvo, kako ne biste došli u situaciju da morate da se vratite iz inostranstva samo zbog vađenja dokumenta. Ovlašćenje, odnosno vaš potpis na ovlašćenju, trebalo bi overiti kod javnog beležnika. Imajte u vidu da u našim ambasadama u inostranstvu možete izvaditi osnovna dokumenta, poput uverenja o državljanstvu i sl.
 • Prevedite dozvolu za boravak na strani jezik zemlje za koju ona i važi. S druge strane, radne dozvole uvek izdaju na jeziku koji je službeni u datoj zemlji.
Možemo Vam ponuditi uslugu prevoda dokumenata na sledeće evropske jezike:
 • Prevod dokumenata sa i na engleski
 • Prevod dokumenata sa i na nemački
 • Prevod dokumenata sa i na italijanski
 • Prevod dokumenata sa i na španski
 • Prevod dokumenata sa i na ruski
 • Prevod dokumenata sa i na francuski
 • Prevod dokumenata sa i na grčki
 • Prevod dokumenata sa i na slovenački
 • Prevod dokumenata sa i na hrvatski
 • Prevod dokumenata sa i na makedonski
 • Prevod dokumenata sa i na rumunski
 • Prevod dokumenata sa i na poljski
 • Prevod dokumenata sa i na bugarski
 • Prevod dokumenata sa i na češki
 • Prevod dokumenata sa i na slovački
 • Prevod dokumenata sa i na finski
 • Prevod dokumenata sa i na švedski
 • Prevod dokumenata sa i na norveški
 • Prevod dokumenata sa i na danski
 • Prevod dokumenata sa i na holandski
 • Prevod dokumenata sa i na portugalski
 • Prevod dokumenata sa i na albanski
 • Prevod dokumenata sa i na ukrajinski
i na sledeće jezike:
 • Prevod dokumenata sa i na kineski
 • Prevod dokumenata sa i na turski
 • Prevod dokumenata sa i na arapski

Šta naši klijenti kažu o nama

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike