Prevod diplome

Vreme potrebno za čitanje članka: 6 minuta

Diploma je jedan od najčešće prevođenih dokumenata u našoj prevodilačkoj agenciji. Ako se prvi put susrećete sa prevođenjem, odnosno do sada niste prevodili nijedan dokument, postupak vam može na prvi pogled delovati komplikovano. Zato smo se potrudili da u ovom tekstu sumiramo ukratko sve odgovore na najčešća pitanja naših klijenata u vezi sa prevodom i overom diplome, kao i legalizacijom diplome.

Pa ukoliko se upravo pripremate da prevedete diplomu, savetujemo vam da pročitate korisne informacije u nastavku kako biste što lakše prošli kroz ovaj proces i pravilno pripremili prevod vaše diplome. Postupak prevođenja je gotovo isti za sve jezike i primenjiv je za sva obrazovna dokumenta, poput dodatka diploma, svedočanstava i sl.

Gde prevesti diplomu – šta znači zvaničan prevod diplome, odnosno ko je ovlašćeni prevodilac?

Da bi prevod diplome bio prihvaćen, diplomu mora da prevede ovlašćeni sudski prevodilac, odnosno sudski tumač. Ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač) je isključivo prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na strani jezik. Za obavljanje svog posla sudski prevodilac je dobio rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode, uključujući i prevod diplome.

Zašto prevod diplome treba da pripremi sudski prevodilac, a ne običan prevodilac?

Sudski prevodilac svojim pečatom garantuje da je prevod diplome verodostojan izvornom dokumentu i samim tim preuzima odgovornost za prevod diplome.

Kako treba da izgleda zvaničan prevod diplome da bi prevod bio prihvaćen od strane institucija, organa ili poslodavca?

Prevod diplome mora da sadrži  sledeće obavezne elemente:

 • prevod kompletnog sadržaja diplome,
 • datum prevoda,
 • klauzulu i broj rešenja o imenovanju sudskog prevodioca,
 • pečat prevodioca na kraju prevoda.

Prevod sadržaja diplome mora da uključi sve podatke – naziv institucije koja je izdala diplomu, delovodni broj diplome, program, smer, obrazovni profil ili stručni naziv, spisak položenih ili odslušanih predmeta, naziv maturskog rada, stručnog ispita i sl., kao i prevod pečata i potpisa na diplomi.

Svaki prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod diplome može biti spojen sa kopijom ili overenom kopijom diplome. Povezuju se specijalnim koncem jemstvenikom ili heftanjem.

Šta je potrebno za prevod diplome?

Za prevod diplome je potreban originalni dokument na uvid ili overena kopija diplome od strane javnog beležnika.  

Da li je potrebno da fotokopija diplome bude overena? To isključivo zavisi od zahteva institucije kojoj predajete prevod. U svakom slučaju, dobro je i profesionalnije da kopija bude overena.

Uslugu overe fotokopije dokumenata u Srbiji vrše javni beležnici. Ako ste se odlučili za overu fotokopije diplome i ukoliko je vaša diploma A-3 formata, zamolite javnog beležnika da overi kopiju diplome u formatu A-4, a ne u A-3 formatu, jer se svaka kopija diplome povezuje sa prevodom, koji je A-4 formata.

Šta znači overa fotokopije diplome?

Overa fotokopije diplome podrazumeva zapis, kojim javni beležnik garantuje da je fotokopija diplome istovetna sa originalnom diplomom. Javni beležnik zapis sačinjava na A-4 formatu, potpisuje ga i overava, a zatim hefta zajedno sa kopijom diplome.

Troškovi! Imajte u vidu da se overa fotokopije dokumenata plaća u iznosu oko 350,00 RSD po primerku, kao i da se zapis javnog beležnika mora prevesti jer je sačinjen na ćirilici.

Legalizacija diplome – puna legalizacija i apostille pečat +

Pojedine institucije, organi i poslodavci insistiraju na legalizaciji diploma. Legalizacija diplome znači potvrđivanje verodostojnosti diplome. Postoje dva načina legalizacije diploma – legalizacija apostille pečatom ili konzularna legalizacija, odnosno puna legalizacija. Način legalizacije diplome isključivo zavisi od zemlje u kojoj će prevod diplome biti upotrebljen.  U oba slučaja legalizacija se odnosi na pečatiranje dokumenta od strane nadležnih institucija za legalizaciju.

Legalizaciju dokumenata apostille pečatom u Srbiji rade osnovni sudovi. Ako je potrebno da vašu diplomu apostilirate, onda je neophodno da se obratite sudu opštine na čijoj teritoriji je diploma izdata. To znači da ukoliko je diplomu izdala obrazovna institucija na teritoriji Beograda, onda je potrebno da se za apostille pečat obratite Osnovnom sudu u Beogradu (Bulevar Nikole Tesle 42). Ako je diploma, na primer, izdata u Novom Sadu ili Nišu, onda je potrebno da se za apostiliranje diplome obratite sudu u Novom Sadu ili Nišu. Na apostiliranje nosite originalnu diplomu, a ne kopiju diplome, jer se apostille pečat uvek stavlja na original, u slučaju diplome na njenu poleđinu.  

Troškovi! Cena apostille pečata po dokumentu je oko 2.200,00 RSD.

Pažnja! Ako je pored legalizacije diplome potrebno da kopiju diplome overite kod javnog beležnika, onda je nephodno da se javnom beležniku javite sa već apostiliranom originalnom diplomom. Javni beležnik će sačiniti kopiju apostilirane diplome i kopiju overiti svojim zapisom i pečatom. Sada imate spremnu overenu kopiju diplome za prevođenje.

Ukoliko vam je potrebna puna legalizacija diplome, više informacija možete pronaći na stranici Legalizacija isprava >>.

Kada je potreban prevod diplome?

Prevod diplome je potreban kod nostrifikacije diplome u inostranstvu ili u Srbiji, zbog daljeg školovanja i usavršavanja, zapošljavanja ili preseljenja u drugu zemlju.

Ako diplomu nostrifikujete u inostranstvu, onda je neophodno da pored diplome pripremite i prevod dodatka diplomi ili prevod nastavnog plana i programa predmeta koje ste odslušali. Tačan spisak potrebnih dokumenata za nostrifikaciju dobićete od institucije kojoj predajete prevod.

Koliko košta prevod diplome – cena

Cena prevoda diplome zavisi od jezika na koji se prevodi.

Za evropske jezike cena prevoda se kreće od 1.000,00 RSD do 1.300,00 RSD po jednoj  prevodilačkoj stranici. S druge strane, cene prevoda npr. na kineski, turski, arapski jezik i sl. kreću se od 1.500,00 RSD do 2.200,00 RSD.

Dakle, u prevodilaštvu se obračun uvek vrši na osnovu ukupnog broja prevodilačkih stranica koje prevod sadrži. Standardne diplome A-4 ili A-3 formata sadrže jednu prevodilačku stranicu. Starije diplome koje je izdala Savezna Republika Jugoslavija obično sadrže 2 lista, odnosno oko dve  ili dve i po prevodilačke stranice.

Naše usluge

U našoj agenciji za prevođenje možete naručiti usluge zvaničnog prevoda diplome na više od 25 svetskih jezika. Naši prevodi su besprekorni i povoljni. Diplomu nam možete poslati u skeniranoj formi imejlom, doneti lično u našu kancelariju na Gundulićevom vencu ili poslati brzom poštom.

Ako se prevod diplome spaja sa overenom kopijom diplome, overenu kopiju možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi spajanja sa prevodom, ukoliko ste diplomu prethodno imejlom poslali na prevod.

Ako niste u mogućnosti da prevod podignete lično u našoj kancelariji, prevod diplome vam možemo poslati i brzom poštom.  KONTAKT >>

U agenciji Global Translation house možete dobiti zvaničan prevod diplome na sve sledeće jezike:

 • Prevod diplome sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na nemački i sa nemačkog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na italijanski i sa italijanskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na španski i sa španskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na ruski i sa ruskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na francuski i sa francuskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na slovenački i sa slovenačkog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na hrvatski i sa hrvatskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na makedonski i sa makedonskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na poljski i sa poljskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na bugarski i sa bugarskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na češki i sa češkog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na slovački i sa slovačkog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na turski i sa turskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na finski i sa finskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na švedski i sa švedskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na norveški i sa norveškog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na danski i sa danskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na holandski i sa holandskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na kineski i sa kineskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na albanski i sa albanskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na ukrajinski i sa ukrajinskog na srpski jezik
 • Prevod diplome sa srpskog na portugalski i sa portugalskog na srpski jezik

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Kontaktirajte nas

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike