OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Član 1

Uvodne odredbe

Opšti uslovi poslovanja se primenjuju za sve usluge koje pruža Agencija za prevođenje Global Translation House d. o. o., odnosno kod svih pravnih odnosa između pružaoca usluga i naručioca usluga, kod svih uslova poslovanja, osim kada su se pružalac usluga i naručilac usluga u pisanoj formi dogovorili o primeni drugačijih uslova poslovanja. Opšti uslovi poslovanja su osnova svih dogovora i ugovora, koje pružalac usluga zaključuje sa naručiocem usluga.

Član 2

Opšti pojmovi

Pružalac usluga je društvo Global Translation House d. o. o., sa sedištem u Ulici Druge srpske armije 3, i izdvojenim mestom poslovanja u Ulici Gundulićev venac 12, PIB:, matični broj:.

Naručilac usluga je pravno ili fizičko lice koje naručuje usluge od pružaoca usluga.

Usluge se odnose na prevođenje ili tumačenje ili lektorisanje, koje pružalac usluga po narudžbini obavlja, odnosno pruža naručiocu usluga.

Ponuda, narudžbina, izmene i otkaz narudžbine

Za pripremu informativne ponude naručilac usluge je u obavezi da:

 • u upitu za ponudu za pismene prevode navede:
 • vrstu usluge koju traži (prevod sa overom, prevod bez overe, lektura, korektura, usmeni prevod),
 • ciljni jezik prevoda,
 • željeni rok za prevod,
 • kontaktne podatke,
 • kao i da dostavi materijal za prevod na uvid;
 • u upitu za konsekutivni ili simultani (usmeni) prevod jasno navede:
 • datum i satnicu održavanja događaja,
 • mesto održavanja događaja (grad, tačnu lokaciju u gradu),
 • vremensko trajanje događaja (ako je podatak poznat),
 • broj dana, odnosno vreme za koje su potrebne prevodilačke usluge,
 • osobu za kontakt.

Poželjno je da naručilac usluga u svakom upitu za konsekutivni ili simultani (usmeni) prevod  navede i:

– glavni smer prevođenja, 

– temu događaja,

– učesnike događaja.

 

Najkraći rok za slanje upita, odnosno za najavu događaja za koji je potreban usmeni prevodilac jeste najkasnije 5 dana pre datuma događaja.

 

 • u upitu za usmeni prevod, koji podrazumeva izlazak sudskog tumača na teren (overe u kancelariji javnog beležnika, ročišta itd.) jasno navede:
 • datum i satnicu održavanja događaja,
 • mesto održavanja događaja (adresu, naziv kancelarije, suda itd.),
 • vremensko trajanje događaja (ako je podatak poznat),
 • osobu za kontakt.

Poželjno je da naručilac usluga u svakom upitu za usmeni prevod, koji podrazumeva izlazak sudskog tumača na teren, navede i:

– predmet ili oblast prevođenja,

– učesnike događaja.

Najkraći rok za slanje upita, odnosno za najavu događaja za koji je potreban sudski tumač jeste najkasnije 3 dana pre datuma događaja.

 

Član 3

Potvrđivanje narudžbine

 

Upit, odnosno informativna ponuda pružaoca usluga nije obavezujuća i ne znači potvrdu konačne narudžbine. Preduslov za potvrdu narudžbine je isključivo pismena potvrda narudžbine od strane naručioca usluga, koja je poslata elektronskom poštom u vidu tekstualne potvrde ili popunjena elektronska narudžbenica ili popunjena narudžbenica u štampanom obliku ili plaćen predračun za usluge prevođenja, u skladu sa uslovima koji su navedeni u ponudi.

Ugovor ili dogovor između pružaoca usluge i naručioca usluge smatra se zaključenim kada pružalac usluge potvrdi narudžbinu naručiocu usluga elektronskom poštom ili primi, odnosno prihvati, popunjenu narudžbenicu u elektronskoj formi ili prihvati popunjenu narudžbenicu u štampanoj formi od strane naručioca usluga i overi je svojim pečatom.

Član 4

Otkaz narudžbine

Naručilac usluga može bez naknade otkazati potvrđenu narudžbinu najkasnije sat vremena (1h) nakon potvrde narudžbine od strane pružaoca usluga. Nakon isteka navedenog roka (1h od momenta potvrde narudžbine od strane pružaoca usluga) naručilac usluga je dužan da izmiri sve nastale troškove koji su proizašli do momenta otkazivanja narudžbine. Kompletno završen ili delimično završen prevod biće obračunat po ugovorenoj ceni, srazmerno troškovima koji su nastali do momenta primljenog otkaza prethodno potvrđene narudžbine od strane naručioca usluga.

Naručilac usluga je dužan  da o otkazu narudžbine obavesti pružaoca usluga:

 • elektronskim putem (obavezno),
 • telefonom (po želji) i da se sam postara da pružalac usluga o tome zaista bude obavešten.

Pružalac usluge je dužan da naručioca usluge mejlom obavesti da je primio otkaz narudžbine.

Član 5

Viša sila

Viša sila se odnosi na vanredne događaje, koji se nisu mogli predvideti u trenutku potvrde narudžbine i na koje ugovorne strane objektivno nisu mogle uticati (npr. vanredno stanje, zaraze, zemljotres, epidemije i druge bolesti, ispadi električne energije u objektu poslovanja, elementarne nepogode, teroristički napadi itd.). O postojanju više sile ugovorna strana na čijoj je strani nastupila viša sila dužna je bez odlaganja, tj. odmah, da o tome obavesti drugu ugovornu stranu, kao i o prestanku iste. Za vreme trajanja više sile prava i obaveze ugovornih strana neće se izvršavati, a u slučaju trajanja više sile duže od 15 (petnaest) dana svaka ugovorna strana ima pravo da raskine saradnju.

Član 6

Rokovi za prevod

Rok se utvrđuje za svaki prevodilački upit ponaosob. Standardna dnevna prevodilačka norma je od 6 do 8 prevodilačkih stranica, u zavisnosti od zahtevnosti teksta. Dnevna lektorska norma je 20 prevodilačkih stranica. Dan naručivanja usluge i dan predaje prevoda, vikendi i praznici se ne uključuju u rok za prevod. U slučaju da pružalac usluga nije u mogućnosti da ispuni ugovorenu normu u predviđenom roku iz opravdanih razloga, dužan je da naručioca usluge odmah obavesti o tome. Po opravdanim razlozima se podrazumevaju faktori više sile, dodatne stručne konsultacije sa trećim licima koje su neophodne da bi se tekst dosledno preveo.

Član 7

Cene i uslovi plaćanja

Cene navedene na veb-stranici TH i u cenovniku jesu okvirne i mogu se razlikovati u odnosu na:

 • stepen zahtevnosti teksta, koji se utvrđuje nakon pregleda istog,
 • obim prevodilačkog projekta, kao i
 • roka za prevod.

Najmanja jedinica za obračun je jedna (1) prevodilačka stranica koja broji 1800 karaktera sa razmacima. Prevod se obračunava prema izvornom tekstu na ciljnom jeziku, ako je tekst dostavljen u editabilnom Word ili Excel dokumentu. U slučaju kada ukupan broj prevodilačkih stranica nije moguće unapred utvrditi, prevod će biti obračunat na jedan od sledećih mogućih načina:

 • na osnovu unapred date ukupne finansijske ponude za završetak celog posla, koja se bazira na proceni ukupnog mogućeg broja prevodilačkih stranica;
 • po završenom prevodu, na osnovu stvarnog broja prevodilačkih stranica na ciljnom jeziku, pri čemu će i pružalac usluga unapred ponuditi jediničnu cenu, odnosno cenu po jednoj prevodilačkoj stranici.

Ukoliko je naručilac usluga prihvatio finansijsku ponudu za završetak celog posla, nema prava na povraćaj razlike u novcu ako stvaran broj prevodilačkih stranica po završenom prevodu bude manji od iznosa ponude koju je unapred prihvatio.

U svakom slučaju pružalac usluga se obavezuje da će usluge obračunavati u skladu sa ponudom, koju je naručilac usluga prihvatio.

Član 8

Način plaćanja i valuta plaćanja

Pravna lica prevod mogu platiti:

 • u gotovini, pri čemu je pružalac usluge dužan da izda fiskalni i gotovinski račun;
 • po ispostavljenom predračunu;
 • po ispostavljenom avansnom predračunu;
 • po ispostavljenoj fakturi.

Rok za plaćanje je naveden na svakoj fakturi. Ako naručilac usluga kasni sa plaćanjem, pružalac usluga ima pravo da obračuna zakonsku zateznu kamatu ispostavljanjem posebnog računa ili uz sledeći ispostavljeni račun. Ukoliko naručilac usluga račun ne izmiri i nakon prijema opomene, pružalac usluga može da preuzme sve zakonske mere za naplatu duga.

Rok za plaćanje je sedam (7) dana od izdavanja računa. U slučaju dugoročne poslovne saradnje rok za plaćanje može biti i duži od 7 dana.

Fizička lica usluge mogu platiti virmanski ili u gotovom, pri čemu se izdaje fiskalni račun. U zavisnosti od obima projekta ili procene kredibilne sposobnosti naručioca usluga, pružalac usluga može tražiti i plaćanje unapred ili avansnu uplatu za početak posla.  

Član 9

Politika popusta

Pružalac usluge može odobriti sledeće popuste:

 • 10 % na prvu saradnju,
 • količinski popust,
 • popust za dugoročnu saradnju,
 • popust za tekst koji se ponavlja u okviru istog prevodilačkog projekta.

 

Član 10

Način isporuke prevoda

Svi prevodi bez overe se isporučuju naručiocu usluga u jednom primerku elektronskom poštom u Word, Excel i PDF datoteci ili u štampanoj formi. Za prevode preko 5 prevodilačkih stranica usluga štampe se dodatno naplaćuje. Overeni prevodi se isporučuju u štampanoj formi, na zahtev klijenta, i u zavisnosti od raspoloživog vremena pružaoca usluga za skeniranje, prevod se može dostaviti i u skeniranoj formi. Skeniranje se dodatno naplaćuje, osim ako nije drugačije dogovoreno. Overeni prevod se takođe može dostaviti brzom poštom ili kurirskom službom, pri čemu troškove dostave snosi klijent, osim ako nije drugačije dogovoreno. Dodatni primerci overenog prevoda se naplaćuju  u zavisnosti od obima prevoda, na ime troškova štampe i ponovne pripreme prevoda (pretraga arhive, uvezivanje itd.).

Član 11

Arhiviranje prevoda

Pružalac usluga je dužan da sve prevode čuva godinu dana od datuma isporuke prevoda. Prevodi mogu biti sačuvani u arhivi pružaoca usluge i duže od garantovanog roka za arhiviranje. Međutim, nakon isteka garantovanog roka za arhiviranje pružalac usluga nije u obavezi da isporuči prevod bez naplate usluge prevoda.

Član 12

Konsultacije u vezi sa pismenim prevodima i priprema za usmeni prevod

Ako tekst koji je predmet prevoda sadrži neobične izraze, nepoznate skraćenice, teže razumljiv stručni tekst, naručilac usluga se obavezuje da će na zahtev praužaoca usluge imenovati lice kojem se pružalac usluga može obratiti za dodatna pojašnjenja, za terminološki rečnik ili dodatnu literaturu; u suprotnom će pružalac usluga tekst prevesti po sopstvenom znanju. Ukoliko naručilac usluga svoje obaveze ne ispuni, svi prigovori, odnosno reklamacije, zbog primene neprikladne terminologije neće biti prihvaćeni.

 

Materijal za pripremu za konsekutivno prevođenje nije obavezan, ali je poželjan. U slučaju simultanog prevođenja naručilac usluga je dužan da dostavi materijal za pripremu, najkasnije 3 dana pre događaja za koji je potreban simultani prevodilac.

 

Član 13

Zaštita podataka

Pružalac usluga se obavezuje da neće iznositi službene ili poverljive informacije u vezi sa dokumentacijom koju je primio na prevod, samog posla i aktivnostima naručioca usluga bez prethodne saglasnosti naručioca usluga, kao i da će sve podatke dobijene od naručioca usluga i informacije koje su mu dostupne iz materijala koji je primio na prevod čuvati kao poslovnu tajnu i da ih neće koristiti u druge svrhe, umnožavati, kopirati ili prosleđivati bez prethodne saglasnosti naručioca usluga.

Član 14

Autorska prava

Sve dok naručilac usluga ne izmiri svoje finansijske obaveze prema pružaocu usluga, odnosno ne plati za pruženu uslugu, prevedene datoteke su, u skladu sa Zakonom o intelektualnoj svojini, vlasništvo pružaoca usluga. Pružalac usluga ne preuzima odgovornost za kršenje materijalnih autorskih prava ili moralnog autorskog prava trećih lica. U slučaju neplaćanja od strane naručioca usluga za pružene usluge svaka upotreba, prezentacija, delimična ili potpuna reprodukcija prevoda je nezakonita.

Član 15

Prava naručioca usluga

Naručilac usluga ima prava na besplatan prevod ili lekturu, koji je već jednom naručio i platio za vreme garantnog roka za arhiviranje prevoda, bliže pojašnjen u članu, pod uslovom da je u pitanju potpuno isti tekst, odnosno dokument. Troškovi štampe zavise od obima prevoda ili lekture, potrebnog broja primeraka prevoda i lekture.

Naručilac usluge ima pravo da prevod ne plati ukoliko prevod u celini nije urađen u skladu sa standardima struke.

Član 16

Prava pružaoca usluga

Pružalac usluga se obavezuje da će sve naručene usluge obavljati kvalitetno i u ugovorenom roku. Zbog prirode ovog posla pružalac usluga ima pravo da prevodilačke projekte iz upita naručioca usluga raspoređuje na svoje stalne i honorarne saradnike (prevodioce i sudske prevodioce) po sopstvenoj proceni i nahođenju.

Pružalac usluga zadržava pravo da istakne ime i/ili logotip naručioca usluga u svojim referencama.

Član 17

Ograničenje odgovornosti pružaoca usluga

Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja proistekne iz situacije kada naručilac usluga dostavi na prevod pogrešnu dokumentaciju, nepotpunu dokumentaciju, netačnu dokumentaciju ili za greške u izvornoj dokumentaciji.

Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja proistekne iz situacije kada pružalac usluge postupa u skladu sa standardima struke i isporuči prevod teksta koji je nedovoljno precizan u izvornom obliku, te se njegov prevod može različito razumeti i tumačiti, što ne isključuje odgovornost za štetu usled krajnje nepažnje i namere.

Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prekida telefonskog saobraćaja, neraspoloživosti servisa kablovske mreže, prekida snabdevanja električnom energijom i sličnih servisa koji nisu pod kontrolom pružaoca usluge. U svim slučajevima, pružalac usluge ne odgovara za štetu proisteklu iz slučaja više sile.

Član 18

Reklamacije

18.1 Rok za podnošenje reklamacije

Nakon svake pružene usluge naručilac prevoda je dužan da isporučeni prevod ili lekturu teksta ili lekturu prevoda pregleda i da u slučaju konstatovanja greške obavesti pružaoca usluge, najkasnije u roku od osam (8) dana od dana isporuke prevoda ili lekture teksta ili lekture prevoda tako što će podneti reklamacioni zahtev. U slučaju obimnijih prevoda ili lekture prevoda ili lekture teksta, koji sadrže više od 100 prevodilačkih stranica, naručilac može podneti reklamaciju u roku od 30 dana od dana isporuke prevoda ili lekture teksta ili lekture prevoda ako konstatuje grešku. Ukoliko naručilac reklamaciju uloži nakon navedenog roka za podnošenje reklamacionog zahteva, reklamacija neće biti obrađena.

18.2 Podnošenje reklamacionog zahteva i rok za odgovor na reklamaciju

Reklamacioni zahtev naručilac usluge podnosi elektronskom poštom na e-adresu reklamacije@translationhouse.rs. Ukoliko naručilac usluge odmah nakon poslatog zahteva ne primi potvrdu mejlom da je reklamacioni zahtev primljen od strane pružaoca usluga, dužan je da zahtev ponovo pošalje elektronskim putem, a u slučaju da i nakon toga ne dobije mejl sa potvrdom o prijemu reklamacije, treba odmah da kontaktira sa pružaocem usluge telefonom, na broj + 381 64 911 7752.

Reklamacioni zahtev mora da sadrži podatke o narudžbini (datum slanja upita za prevod ili lekturu, datum prijema prevoda ili lekture od strane pružaoca usluge, materijal koji se reklamira), eksplicitno navedene zamerke i greške u prevodu ili lekturi teksta ili lekturi prevoda, kao i kontaktne podatke podnosioca zahteva za reklamaciju. U slučaju da reklamacioni zahtev ne sadrži  sve navedene podatke, zahtev neće biti obrađen.

18.3 Rešavanje reklamacionog zahteva

Pružalac usluge je dužan da u roku od 8 dana od prijema reklamacionog zahteva odgovori podnosiocu reklamacije na navedene kontaktne podatke, koje je podnosilac reklamacionog zahteva naveo u zahtevu za reklamaciju, da li je reklamacija opravdana ili nije opravdana; odgovor pružaoca usluga mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju ili je ne prihvata, izjašnjenje o reklamacionom zahtevu podnosioca reklamacionog zahteva i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Pružalac usluga je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, koje je prethodno usaglasio sa podnosiocem reklamacionog zahteva.

Ukoliko pružalac usluga iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu podnosiocu reklamacije i ispravi greške u roku koji on traži, dužan je da argumentuje razloge i navede optimalan rok koji je realan, odnosno moguć za rešavanje reklamacije.

18.4 Opravdane i neopravdane reklamacije na prevod

Reklamacija je opravdana ako prevod ili lektura prevoda ili lektura teksta sadrže jasne greške, koje se odnose na pogrešan prevod reči, rečenica, pogrešne podatke i na propušten tekst koji  se nije preveo ili lektorisao.

Reklamacija je neopravdana ako naručilac usluge (podnosilac reklamacionog zahteva) nakon pružene usluge menja sadržaj izvornog teksta koji je prevođen, kao i ako lično koriguje isporučeni prevod, menjajući kontekst prevoda. Za greške koje su nastale zbog vršenja korekcija od strane naručioca usluge u lektorisanom ili prevedenom tekstu pružalac usluga ne odgovara.

Reklamacija nije opravdana ako u prevodu ili lekturi teksta ili lekturi prevoda ne postoje jasne greške.

Reklamacija nije opravdana ako naručilac ima ličnu zamerku na prevod ili lekturu teksta ili lekturu prevoda, u smislu da mu se ne dopada stil, način izražavanja, oblikovanja rečenica i slično. Svaki prevod je intelektualna tvorevina i kao takav predstavlja lično izražavanje prevodioca ili lektora.

Reklamacija nije opravdana ako naručilac reklamira prevod zbog stilskih ili pravopisnih grešaka, koje su domen lektora, u slučaju kada naručilac usluga nije posebno uz prevod naručio i usluge lekture i korekture prevoda.

Reklamacija nije opravdana ako naručilac reklamira prevod zbog neadekvatnog prevoda          uskostručnih izraza koji su domen stručne redakture, u slučaju kada naručilac usluga nije posebno uz prevod naručio i usluge stručne redakture.

Reklamacija nije opravdana i kada pružalac usluga na nagovor naručioca usluga prevod ili lekturu teksta ili lekturu prevoda obavlja u nerealno kratkom roku.

18.5 Opravdane i neopravdane reklamacije na ispostavljeni račun

Reklamacija na ispostavljeni račun ili obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda nije opravdana ako je naručilac usluga prethodno, pre početka radova, prihvatio finansijsku ponudu.

Reklamacija na ispostavljeni račun ili obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda je opravdana ako je pružalac usluga ispostavio veći račun ili je obračunao veći iznos za plaćanje u odnosu na finansijsku ponudu koju je ponudio pre početka radova i usaglasio sa naručiocem usluga.

Reklamacija na ispostavljeni veći račun ili veći obračunati iznos za plaćanje izvršenih usluga prevoda nije opravdana ako su se pružalac usluga i naručilac usluga prethodno, odnosno u toku radova, dogovorili o novim poslovima ili o novoj ceni za usluge prevoda ili o kraćem roku za prevod od prvobitno dogovorenog.

 

Član 19

Konačne odredbe

Tekst naveden u opštim uslovima poslovanja obavezujuć je za obe strane poslovnog odnosa.